pil pil
FRANDSEN, JACOB NIELSEN
(1829-1889)
NIELSDATTER, ANE MARIE
(1840-1907)
FRANDSEN, MARIANE
(1877-1958)

FRANDSEN, JAKOB
(1901-1965)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. BOM, TORA FERNA

FRANDSEN, JAKOB

  • Født: 21.04.1901, Falkær, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt
  • Dåb: 16.06.1901, Mørke Kirke, Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt
  • Ægteskab (1): BOM, TORA FERNA den 11.03.1928 i Virring Kirke, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt
  • Død: 10.12.1965, Glarbjergvej 132, Randers Sankt Peders Sogn, Støvring Herred, Randers Amt i en alder af 64 år
Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 7.
Moderen ugift Mariane Frandsen, 23 år gl., for tiden hos sin moder, gårdmand Jakob Nielsen (Frandsens) enke i Falkær.

2010:
Gårdejer Svend Elkjær Frandsen, Thorsagervej 33, 8544 Mørke. (Jakobs morbrors barnebarn).
Gårdejer Leif Elkjær Frandsen, Thorsagervej 31, 8544 Mørke.

Rubrikken for Fødehjemstedsret: "Bregnet. Barnets Fødsel noteret i Bregnet Sogns Ministerialbog 20. Juni, da Moderen Nimånedersdagen før sin Nedkomst opholdt sig i Rønde."

Fødslen er tillige indført i kirkebogen for Bregnet Sogn, opslag 4:

Rubrikken for Fødehjemstedsret: "Thorsager - Bregnet".
Ifølge kirkebogen for Mørke Sogn må det være Bregnet, der er det rigtige fødehjemstedssogn, da Rønde hører under Bregnet Sogn. (Fødslen er ikke noteret i Thorsager Sogn).

Rubrikken for Faddere:
Forpagter Anders Christian Frandsens hustru, Hvilsager.
Gårdejer Jakob Frandsens datter, Metty, Falkjær.
Gårdejer Niels Jakobsen Frandsen, Falkjær.
Forpagter Anders Christian Frandsen, Hvilsager.
Gårdejer Niels Nielsen Frandsen, Lime.

Jakob Frandsen er ikke i Voldby eller Gjerrild sogne ved FT-1916, FT-1921 og FT-1925. I Gjerrild 1926-1928.

Randers Dagblad og Folketidende, 8. september 1926:
Bildom.
Den berusede Fører skal i Fængsel.
Under en Sag, der er anlagt mod Bilejer Jakob Frandsen, Gjerrild, for Overtrædelse af Motorloven, er han, som ved Dom af 2. Juli s.A. er frakendt Retten til at føre Motorkøretøj for bestandig, tiltalt for den 1. Marts d.A. at have ført et Automobil paa offentlig Vej i Gjerrild efter at have nydt Spirituøse Drikke i en saadan Mængde og paa et saadant Tidspunkt, at han under Kørselen kan have været paavirket deraf, under hvilken Kørsel Automobilet kørte mod et Vejtræ.
Ved Grenaa Købstad m.v. Rets Dom blev Tiltalte for sit Forhold idømt Bøde til Statskassen af 300 Kroner.
Landsretten har ved sin i Dag afsagte Dom forandret Straffen til Fængsel paa sædvanlig Fangeloft i 20 Dage.

Randers Dagblad og Folketidende, 11. september 1926
:
Falsk Forklaring for Retten.
Landsretten dømmer Chauffør Jacob Frandsen, Gjerrild.
Landsretten har i Gaar afsagt Dom i en Sag, hvorunder Jacob Frandsen, boende i Stokkebro Brugsforening, er sat under Tiltale som sigtet for Anstiftelse til falsk Vidneforklaring ved den 25. Juni s.A. at have forledet Tjenestekarl Kristen ? Kristensen af Albæk ved Gjerrild til samme Dag i Retten for Grenaa Købstad m.v. som Vidne i en mod Frandsen for Overtrædelse af Motorloven indledet Undersøgelse i Strid med Sandheden at forklare angaaende en Automobiltur, han 2. Pinsedag s.A. foretog i Tiltaltes Vogn sammen med Tiltalte, "at der var nogle tomme Flasker i Vognen, men om de er tømt samme Dag, ved han ikke".
Ved Sagens Oplysning er det godtgjort, at Frandsen har gjort sig skyldig i bemeldte Forhold, og han blev derfor ansat med en Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangeloft i 40 Dage. Desuden skal han betale Sagens Omkostninger for Landsretten, herunder 50 Kr. til Forsvareren.

taendstikmuseum.dk:
Patent nr. 42605 - Tændstikbeholder, der vanskeliggør børns omgang med tændstikker - Jakob Frandsen - 14. juli 1930.

Demokraten (Århus), 6. juli 1933:
Advarsel til Handels- og Kontormedhjælpere.
Vi henleder herved vore Medlemmers Opmærksomhed paa, at der fra en Mand ved Navn J. Frandsen, "Vidtskue", Hovedgade, Langaa, fremkommer Annoncer, hvori der søges en ung, driftig Mand, som kan overdrages en selvstændig Virksomhed (Filial).
Et af vore Medlemmer har været i Forbindelse med den Paagældende, der har forlangt et Indskud paa Kr. 500,00; men vi advarer Medlemmerne imod at indlade sig herpaa, idet vi har faaet oplyst, at den Virksomhed, der er Tale om, er Fabrikation af en "Evighedsildtænder" samt en brandfri Tændstikholder, som det næppe vil være klogt at sætte sine Penge i.
Julius Hansen, Formand for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 7. december 1934:
Langaa.
Manden, der forulempede Politiet.
Ved Viborg Kriminalret var Fabrikant Jakob Frandsen, Langaa, blevet sat under Tiltale for at have forulempet Politiet i Viborg og Politibetjent Aarup i Bjerringbro. Frandsen havde faaet den Idé, naar han var fuld, at ringe til Politiet og besvære sig over forskellige Ting.
Da Frandsen tidligere havde overtraadt et Tilhold om ikke at forulempe Politiet, blev han nu idømt 14 Dages Hæfte og fik et Spirituspaalæg for 2 Aar.
Denne Dom appellerede han til Vestre Landsret, der i Gaar stadfæstede Dommen.

Vestsjællands Social-Demokrat (Slagelse), 8. december 1934:
Langaa-Politiets Fjende Nr. 1 fik Hæfte og Spiritustilhold.
Politiets Fjende Nr. 1 i Langaa, Fabrikant Jakob Frandsen, der Gang paa Gang har forulempet og generet Politiet i Nabobyerne ved natlige Telefonopringninger og falske Anmeldelser, havde i Gaar sin Sag til Behandling ved Vestre Landsret.
Ved Kriminalretten var Frandsen blevet idømt 14 Dages Hæfte og havde faaet et Spiritustilhold paa to Aar. Denne Dom blev stadfæstet.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 8. juni 1935:
Frandsen i Hæfte
for Overtrædelse af Spiritus-tilholdet.
Viborg Kriminalret idømte i Dag Fabrikant Jacob Frandsen, Langaa, 30 Dages Hæfte, fordi han som omtalt har overtraadt et Spiritustilhold.
Forundersøgelsen i Bedragerisagen mod ham paabegyndes antagelig i næste Uge.

Randers Dagblad og Folketidende, 13. juni 1935:
Ildtænder-Sagen fra Langaa.
Fabrikant Jacob Frandsen, Langaa, der som bekendt er sigtet for Bedrageri ved gennem en Annonce at tilbyde Forhandling af et udueligt Ildtænderpatent, har sin Sag til Behandling ved Kriminalretten i Viborg.
Det er en meget omfattende Sag. Der foreligger ca. 100 Anmeldelser, og det drejer sig om et Beløb paa ca. 50.000 Kr., som Frandsen skal have fralokket sine Ofre. I et Retsmøde i Gaar, der varede til henad Aften, naaede man da heller ikke at komme ind paa de enkelte Forhold.
Frandsen gjorde i store Træk rede for sin Forretningsgang og hævdede, at det hele var reelt og legitimt, og at der intet var at udsætte paa de Forhandlerkontrakter, han havde oprettet. Den vidtløftige Sag blev derefter udsat til den 8. Juli, da man skal til at gaa nærmere i Detailler.

Dagens Nyheder, 7. september 1935:
Eneforhandler søges i hver By (evt. for større Distrikt).
Primus-Lynopvarmer (sparer Sprit). - Kakkelovns-Lynoptænder 1 Kr. (sparer Optændingspinde). - Evighedsildtænder 1 Kr. - Disse tre Artikler har Interesse for enhver Husstand, og de garanteres 1 Aars Brugstid, før de er opbrændte. Garantibevis medfølger hvert Stk. - Til Eneforhandlere sendes 5 Stk. af hver franco mod Indsendelse af Kr. 7,50 eller pr. Efterkrav + Porto. Fabrikken Ildta, Langaa. (Eneret).

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 22. april 1936:
Køn Fødselsdagsgave.
Langaa-Fabrikanten blev fængslet paa sin Fødselsdag.
Han var paany begyndt at narre Folk, men nu skal Trafiken standses.
I det sidste Aarstid har Viborg Kriminalret haft travlt med at komme tilbunds i de Svindlerier, Fabrikant Jacob Frandsen, Langaa, har begaaet over for en lang Række navnlig arbejdsløse Personer i saa at sige alle Egne af Landet. Frandsen havde "opfundet" en særlig Slags Ildtændere, der blot havde den ene Skavank, at de var ganske usælgelige. Ved at stille Folk i Udsigt, at de kunde opnaa gode faste Stillinger med "fast Ugeløn og Provision", fik han dem til at købe Eneforhandlingsretten af Ildtænderne for et bestemt Omraade, og han indkasserede straks en betydelig Del af Købesummen. Naar han ikke fik Resten af Købesummen (og det fik han aldrig, idet Folk opdagede, at det var umuligt at sælge Ildtænderne), blev Eneforhandlingsretten straks solgt til en anden, og det er mange Tusinde Kroner, den smarte Fabrikant paa den Maade har faaet i sin Lomme.
En Landstourné!
Dommer Volkersen, Viborg, ledsaget af Politifuldmægtig Agdal, Frandsen og dennes Forsvarer, har for kort Tid siden været Landet rundt. I en Række Byer blev Retten sat for at faa afhørt de stedlige Vidner.
Frandsen havde strengt Paalæg om at standse sin Trafik, men ikke desto mindre har han paany averteret efter Agenter til "40 Kr. pr. Uge plus Procenter", og op imod et Hundrede Stykker har ladet sig friste til at købe en Prøvepakke, idet de havde Løfte om, at hvis Ildtænderne ikke kunde sælges, tog han Prøvepakken tilbage.
Nu havde en Mand i Vester Ørum anmeldt, at Frandsen trods sit Løfte ikke vilde betale Pengene tilbage, og Politiet besluttede derfor, at nu skulde der sættes en Stopper for hans Virksomhed.
Fængslingsbegæring.
Frandsen blev tilsagt til et Møde i Viborg Kriminalret i Gaar Eftermiddags, og her begærede Politifuldm. Agdal ham fængslet, indtil Dommen i den verserende store Bedragerisag kan blive afsagt. Han fremhævede, at Frandsen tillige er begyndt paa ganske lignende Transaktioner vedr. en Reklamekasse. Den bestaar af en lille Kasse med to Tromler, der er forsynet med Haandsving. Mellem de to Tromler bevæger sig en Strimmel, paa hvilken der kan trykkes Reklamer. Disse Kasser skulde ophænges forskellige Steder. Naar Publikum saa blot vilde dreje paa Svinget og kikke ind igennem Sprækken, kunde de faa Reklamerne at læse! Nu solgte han "Udnyttelsesretten" til denne "Opfindelse" og var allerede naaet at komme i Forbindelse med Folk i Aalborg, Esbjerg og København. De staar nu med Smerten.
Dommeren afsagde Fængslingskendelse, som Frandsen omgaaende appellerede. I øvrigt blev det oplyst, at Frandsen netop havde Fødselsdag i Gaar.

Randers Dagblad og Folketidende, 22 april 1936:
Den alt for smarte "Fabrikant" i Langaa.
Han blev fængslet i Gaar paa sin Fødselsdag for en Række nye Forhold, og samtidig med at han blev sat ind, blev han sat ud af Kongens Foged.
Gæsterne ventede -
Kriminaldommer Volkersen afsagde ved Retsmødets Slutning Fængslingskendelse over Frandsen, som straks paakærede den til Landsretten.
Han skulde hjem, sagde han, det var hans Fødselsdag, og hjemme sad Gæsterne og ventede paa ham. De kom dog til at undvære Fødselsdagsbarnet, for hvem Dagen i øvrigt blev en hel Tycho Brahesdag, idet hans Husvært havde telefoneret til Kongens Foged og anmodet ham om at faa ham sat ud. Dette skete samtidig med, at Frandsen blev sat ind.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 23. april 1936:
Stadfæstet.
Langaa-Fabrikanten skal blive i Arresten.
Fabrikant Jacob Frandsen i Langaa, Manden med Ildtænderne, der i Forgaars blev fængslet i Viborg, paakærede omgaaende Fængslingskendelsen til Vestre Landsret og krævede at blive sat paa fri Fod. Landsretten har imidlertid i Gaar stadfæstet Fængslingskendelsen.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 27. maj 1936:
Langaa-Ildtænderne.
Viborg Ret sattes i Gaar i Aalborg.
Kriminalretten fra Viborg sattes i Gaar i Aalborg til Behandling af Sagen mod Fabrikant Jacob Frandsen, Langaa, der snart har varet et Aar. Der blev afhørt en Del Vidner om Fabrikantens Ansættelse af Agenter, som han alle lovede Eneforhandling af sin patenterede Tændstikholder.

Horsens Social-Demokrat, 2. december 1936:
Ildtænderfabrikanten.
Det omfattende Synderegister forelægges.
For godt et Par Aar siden blev der indledet kriminel Undersøgelse mod Ildtænderfabrikant Jacob Frandsen, Langaa, nu Randers, som over det ganske Land har taget en Række Mennesker rigtig grundigt ved Næsen, idet han har faaet dem overtalt til at overtage "Eneforhandlingsretten" for nogle Ildtændere, der viste sig ganske usælgelige.
I den forløbne Tid har der været holdt et Utal af Retsmøder i Viborg, og Retten har ydermere været paa Tourné i Landet og afhørt Vidner i en Række forskellige Byer.
Først nu er Sagen naaet frem til Domsforhandling, og i 2 Dage har Politifuldmægtig Agdal, der har ledet Undersøgelsen, søgt at udrede Traadene i Frandsens indviklede Transaktioner. Han indledede med at give en Oversigt over Frandsens Liv og Levned. Han har været straffet flere Gange, mest for at have kørt Bil i spirituspaavirket Tilstand, senere for atter og atter at have overtraadt et Spiritustilhold.
Politifuldmægtigen gennemgik de enkelte Forhold - der er i alt 79 Anmeldelser imod Frandsen. Her i Læsekredsen har han "blokket" 4 Personer, der har betalt fra 150 Kr. til 500 Kr. En Malersvend fra Fredericia kom af med 1050 Kr. Han skulde i alt betale 4000 Kr. og have Halvdelen af Indtægten ved Export til Holland.
I Dag faar Forsvareren, Landsretssagfører Morville, Viborg, Ordet.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 17. december 1936:
Ildtænder-Fabrikanten dømt.
Fabrikant Frandsen idømtes 2 ½ Aars Fængsel og skal betale mægtige Sagsomkostinger, alene 5525 Kr. til sin Forsvarer.
Sagen mod Ildtænder-Fabrikanten fra Langaa, Jakob Frandsen, der for en Tid siden flyttede sin "Virksomhed" til Randers, er nu afsluttet ved Viborg Kriminalret.
Dommen kom til at lyde paa 2 ½ Aars Fængsel og Tab af borgerlige Rettigheder i 5 Aar. Han skal endvidere udrede de mægtige Sagsomkostninger, denne Affære har foranlediget, derunder alene til sin Forsvarer, Lrsf. Morville, Viborg, 5000 Kr. og 525 Kr. for Udlæg. Og endelig ca. 25.000 i Erstatning.
Det er ca. 2 ½ Aar siden, at Undersøgelsen mod Frandsen blev indledet. Der er optaget mange Hundrede Rapporter over hele Landet, og der har i Viborg Kriminalret været afholdt 31 Retsmøder. Desuden er der afholdt 21 Retsmøder i andre Jurisdiktioner, og Kriminaldommer Volkersen har sammen med Anklageren, Politifuldmægtig Agdal, og Forsvareren, Lrsf. Morville, været paa Tourné i Landet og sat Retten i Aalborg, Holstebro, Aarhus, Esbjerg, Odense, Fredericia, Horsens, Sorø, Næstved og St. Hedinge.
Det har saaledes været en meget besværlig Sag, der har kostet Myndighederne et uhyre Arbejde.
Frandsen søgte sine Ofre blandt de Arbejdsløse, der spejdede efter enhver Mulighed for paany at komme i Virksomhed. Hans Ildtændere viste sig ganske usælgelige, men det er vist tvivlsomt, om man havde kunnet ramme ham, hvis han ikke havde fortsat sin Virksomhed og efterhånden fik solgt "Eneforhandlingsretten" helt op til 7 Gange i eet Amt. Derved er Forholdet blevet kriminelt, idet han var fuldt vidende om, at de, der bed paa Krogen, ikke vilde faa nogen Fortjeneste, men komme af med nogle Hundrede Kroner for den værdiløse Eneforhandlingsret.

Randers Dagblad og Folketidende, 17. december 1936:
2 ½ Aars Fængsel for Bedrageri.
Viborg Kriminalret afsagde i Dag Dom i Sagen mod Ildtænderfabrikant Jacob Frandsen, Randers, der var tiltalt for Bedrageri i en lang Række Tilfælde over hele Landet. Han drev den Trafik at avertere efter Repræsentanter til at forhandle hans Ildtændere i bestemte Distrikter og afstod Forhandlerretten for større eller mindre Beløb, varierende fra 100 Kr. til 1000 Kr. Disse Beløb skulde betales kontant, og han stillede som Betingelse, at der blev solgt bestemte Partier af Ildtænderne. Opnaaede Forhandleren ikke det aftalte Salg, havde Frandsen ifølge Kontrakten Ret til at afstaa Forhandlerretten til en anden, men Indskudet var fortabt.
Dommen kom til at lyde paa 2 ½ Aars Fængsel og 5 Aars Fortabelse af de borgerlige Rettigheder. Endvidere dømtes Frandsen til at betale Erstatninger til et Beløb af 25.000 Kr. samt til at afholde de med Sagen forbundne uhyre Udgifter, herunder 5000 Kr. i Salær til den beskikkede Forsvarer, Landsretssagfører Morville, Viborg, og 525 Kr. i Udlæg.
Sagens Behandling har staaet paa i 2 ½ Aar. Der er bleven afholdt 52 Retsmøder, heraf 31 i Viborg og 21 i andre Byer.

Aarhus Amtstidende, 18. december 1936:
Eneret til Salg!
Fabrikant Jakob Frandsen, Randers, er ved Landsretten idømt 2 ½ Aars Fængsel for Bedrageri ved at sælge Eneretten til Salg af Ildtændere mod et Beløb, der skulde betales med Halvdelen straks. Blev den anden Halvdel ikke betalt, tabtes Retten til Eneretssalg. Og det skete hyppigt, fordi Tænderne ikke duede. Frandsen havde derved tjent 36000 Kr.

Randers Dagblad og Folketidende, 2. april 1937:
Nok i eet Spiritustilhold.
I December Maaned sidste Aar blev Ildtænderfabrikant Jakob Frandsen fra Langaa, som nu bor paa Bøsbrovej i Vorup ved Randers, idømt 2 ½ Aars Fængsel ved Kriminalretten i Viborg for en lang Række Bedragerier over hele Jylland.
I Begyndelsen af dette Aar blev Frandsen ved Byretten i Randers sat under Tiltale dels for Overtrædelse af et Spiritustilhold, som Landsretten havde idømt ham i Slutningen af 1934, dels for Bedrageri overfor en Vognmand ved at have hyret hans Bil til en Tur til Langaa og tilbage uden at være i Stand til at betale, hvad Turen kostede.
Frandsen blev frifundet for Bedrageriet.
Derimod blev han idømt 30 Dages Fængsel for Overtrædelse af Tilholdet og idømt et nyt Tilhold for 3 Aar.
Dette sidste fandt Statsadvokaten, at Byretsdommeren ikke havde haft Hjemmel til og appellerede til Landsretten for at faa Dommen ændret paa dette Punkt, og i Gaar havde Landsrettens 1. Afdeling Frandsens Sag for.
Statsadvokaten havde ikke noget imod de 30 Dages Fængsel, da der ingen Tvivl kunde være om, at Frandsen havde været beruset. Men derfor havde Byretsdommeren alligevel været uberettiget til at idømme ham et nyt Tilhold.
Heri var den beskikkede Forsvarer enig med Statsadvokaten, men i Modsætning til denne, vilde han have de 30 Dages Fængsel mildnet.
Dommen falder senere.

Randers Dagblad og Folketidende, 5. april 1937
:
Retten fandt Straffen for haard.
For nogen Tid siden blev Ildtænderfabrikant Jakob Frandsen, Vorup, tidl. Langaa, ved Byretten idømt 30 Dages Fængsel for Overtrædelse af et Spiritustilhold samt idømt et nyt Tilhold paa 3 Aar. Dette sidste fandt Anklagemyndigheden uberettiget og appellerede til Landsretten, der i Dag idømte Frandsen de 30 Dage og ikke andet.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 11. maj 1937
:
Ildtænderfabrikanten.
Grim Spekulation i Arbejdsløsheden.
Fire Dages Domsforhandling i Sagen mod den "berømte" Ildtænderfabrikant fra Langaa.
Vestre Landsret behandler i disse Dage Sagen mod den efterhaanden "berømte" Ildtænderfabrikant fra Langaa, Jacob Frandsen, der nu er flyttet til Vorup. Som bekendt blev han ved Viborg Kriminalret idømt 2 Aars Fængsel og frakendt de borgerlige Rettigheder for Bedrageri overfor en Mængde Mennesker Landet over. Desuden dømtes han til at betale over 25.000 Kr. tilbage til de besvegne, der sikkert aldrig kan forvente at faa en eneste Øre tilbage af de Penge, de indskød i hans Virksomhed.
Frandsen begyndte for nogle Aar tilbage at fabrikere Ildtændere, som han forsøgte at afsætte over hele Landet. Han bar sig ad paa den Maade, at han indrykkede Annoncer i en lang Række Dagblade, hvori han søgte Aftagere en gros. Naar han havde faaet fat i et "Offer", fik han som Regel den paagældende til at hoppe paa Limpinden. De maatte altid op med store Summer og fik til Gengæld overdraget en "Eneforhandlingsret" i det paagældende Amt, hvor de boede. Imidlertid blev Eneforhandlingsretten ofte afsat til flere forskellige i samme Amt.
Frandsen drev denne Trafik gennem længere Tid og skovlede en Mængde Penge ind, indtil Anmeldelserne begyndte at strømme ind til Politiet fra hele Landet. Det gik nemlig efterhaanden op for Folk, at de var blevet taget rigtig grundigt ved Næsen. Ildtænderne var omtrent umuligt at afsætte, og saa havde de mange Mennesker endda mistet deres sidste Sparepenge, idet en Mængde havde gjort sig Haab om, at de herigennem havde opnaaet en god fast Fortjeneste.
Frandsen vilde have Udsættelse.
Ved Retsmødets Begyndelse i Gaar fremlagde Forsvareren, Overretssagfører Teisen, Viborg, et Brev fra Frandsen, hvori han anmodede Retten om at faa Sagen udsat og alle Vidnerne afhørte igen. Som Grund anførte han, at "Opfindelsen" var god nok, og at det blot var de Mennesker, han var kommet i Forbindelse med, der ikke forstod at sælge. I Brevet hævdede han endvidere, at han selv havde haft et meget stort Salg til Udlandet.
Dommeren bestemte imidlertid, at Sagen ikke skulde udsættes, hvorfor man tog fat paa Gennemgangen af de enkelte Forhold med Statsadvokat Fischer, Viborg, som Anklager. Domsforhandlingen vil paa Grund af de mange Forhold tage fire Dage.

Randers Dagblad og Folketidende, 22. maj 1937:
Han havde faaet lovligt Forfald.
Landsretten stadfæstede Underrettens Dom i Ildtænder-Sagen.
Som meddelt behandlede Vestre Landsrets 2. Afdeling for nogle Dage siden i et Retsmøde, der strakte sig over tre Dage, det Offentliges Sag mod Ildtænder-Fabrikant Jakob Frandsen, Randers, mod hvem der er rejst Anklage for Bedrageri i en lang Række Tilfælde. Fra Rettens Side var det blevet tilkendegivet Frandsen, som da var paa fri Fod, at hans Nærværelse under Domsforhandlingen var ønskelig, men Frandsen meddelte sin beskikkede Forsvarer, Overretssagfører Teisen, Viborg, at han havde Feber og ikke kunde rejse ud, og det var der jo ikke noget at gøre ved. I det sidste Retsmøde bestemtes det, at Forsvareren skulde skrive til ham og anmode ham om at komme til Stede i et Møde, som berammedes til Afholdelse i Gaar Eftermiddags Kl. 3, og han skulde da medbringe nogle af sine "Evighedsildtændere og berede sig paa at demonstrere deres Virkemaade.
For et Par Dage siden modtog Forsvareren et Udvalg af Ildtændere, en til Primus, en til Kul og Koks, en til Træ og Tørv og en til Vaskekedler, og en Meddelelse fra Frandsen om, at han var forhindret i at møde, og som den yderst plausible Grund angav han, at Politiet i Randers havde anholdt ham og indsat ham til Afsoning af en Straf for Overtrædelse af et Spiritustilhold.
Landsretten maatte derfor i Gaar nøjes med sammen med Statsadvokaten og Overretssagfører Teisen at kikke paa Ildtænderne. Disse bestaar af en lille Stang af Staaltraad, i hvis ene Ende er anbragt en gennemhullet Asbestblok af Størrelse som en Tændstikæske. Finessen ved Ildtænderne er den, at Asbesten opsuger Petroleum, vel at mærke naar den anbringes i denne Væske et passende Tidsrum, og naar man saa skal have tændt op i Kakkelovnen eller Komfuret, behøver man ikke Optændingspinde eller Papir, men sætter blot en Tændstik til en Ildtænder og stikker den ind under Kakkelovnsristen og holder den der, til Koksene, eller hvad man nu fyrer med, er antændt. Det hele er saare simpelt. Der er blot dette upraktiske, at man skal have Petroleum i Huset, og at Ildtænderne ikke er hverken lugte- eller røgfri. Naar Brændselet er antændt, tager man Ildtænderen ud og sætter den i "Blød" til næste gang, der skal tændes op.
Dommerne var særdeles interesserede i "Patenterne", men om de blev overbevist om deres glimrende Egenskaber, er et andet Spørgsmaal.
Dommen faldt i Formiddags. Landsretten stadfæstede Underrettens Dom paa de 2 ½ Aars Fængsel. Ved Underretten var han frataget de borgerlige Rettigheder i 5 Aar. Landsretten forhøjede det til 10 Aar. Endelig skal Frandsen betale 25.162 Kr. i Erstatninger og udrede Sagens Omkostninger.

Demokraten (Århus), 29. juli 1937:
Ildtænderfabrikanten fra Langaa paa Krigsstien i Mørke.
Han alarmerer 3 Falck-Ambulancer til opdigtet Bilulykke og narrer to Privatbiler til Mørke Kirkegaard.
Ildtænderfabrikanten fra Langaa, den 36-aarige Jacob Frandsen, blev - som bekendt - for nogen Tid siden idømt Fængsel for sin oversmarte Virksomhed med Ildtænderne. For omtrent en Maaned siden blev Frandsen løsladt efter udstaaet Straf, og han har indtil i Gaar holdt sig i Ro i Randers, hvor han nu bor.
I Gaar tog han imidlertid paa en lille Udflugt til Mørke-Egnen, og skønt han har Tilhold om ikke at drikke Spiritus, fejrede han Dagen saa kraftigt, at han ud paa Aftenen var stærkt beruset.
Ved 23-Tiden stormede han pludselig ind til Møller L. V. Jensen, Mørke Mølle, og bankede Mølleren op af hans gode Seng.
"Lad mig laane Telefonen!" raabte han. Der er sket en forfærdelig Bilulykke. Der er mindst to slaaet fordærvet.
Tre Falck-Ambulancer under Udrykning.
Mølleren lod Frandsen komme til Telefonen, og Frandsen alarmerede Falck i Aarhus og fortalte dem om den "store Ulykke", og lidt efter susede tre Ambulancer afsted mod Mørke. Samtidig blev ogsaa Politibetjent Nielsen, Hornslet, og Politibetjent Sørensen, Ryomgaard, alarmeret. Da Ambulancerne og Politimændene kom til det angivne Ulykkessted, var der ingen Biler eller Tilskadekomne at finde, og ved at søge nærmere Underretning hos Møller Jensen, blev man hurtigt klar over, at det var en ondartet Spøgefugl, der havde været på Spil. Frandsen var imidlertid forsvundet.
Falck-Ambulancerne satte Kursen hjemefter, medens Politimændene gav sig til at søge efter Frandsen. Da Falck-Ambulancerne passerede Mørke, mødte de to Privatbiler, der ligeledes havde været ude for en grov Spøg.
Narret op til Kirkegaarden.
De to Bilister fortalte Falck-Assistenterne, at en Mand havde sagt til dem: "Skynd Dem at køre til Mørke Kirkegaard! Der er sket en Ulykke!" Bilisterne kørte til Kirkegaarden, men der var naturligvis ikke sket nogen Ulykke.
Falck-Assistenterne underrettede nu de to Politimænd, og det varede ikke længe, før Frandsen var anholdt. Han nægtede at have narret de to Bilister ud til Kirkegaarden, men indrømmede, at han havde telefoneret efter Ambulancerne. Han blev anholdt og ført til Arresten i Hornslet.
Foruden en stor Bøde for den falske Alarm vil han blive straffet for Overtrædelse af Spiritustilholdet.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 31. juli 1937:
Det var Festdag!
Fabrikantens Tilhold om ikke at nyde Spiritus var udløbet.
Fabrikant Jacob Frandsen, Vorup, tidligere Langaa, er nu løsladt fra Hornslet Arrest, men Sagen vil naturligvis faa et Efterspil.
Frandsen, der Onsdag Aften gjorde falsk Alarm om en Bilulykke og derved trak tre af Falcks Ambulancer ud til ingen Nytte, har haft et Tilhold om ikke at nyde Spiritus, men dette Tilhold var udløbet Dagen før.
Han fejrede derefter Begivenheden ved at drikke en Del Spiritus i Randers og kørte i en Bil til Mørke-egnen. Senere, da Bilen var kørt, alarmerede han Ambulancen.

Aarhus Amtstidende, 14. marts 1941
:
Taxavognen kørte til Politistationen.
Og dermed var Svindleren afsløret.
Randers.
Fabrikant Jacob Frandsen, Vorup ved Randers, var i Gaar i Aarhus og lejede en Taxavogn hjem hen paa Aftenen. Da Bilen kom til Sønderbro i Randers, kunde Frandsen, der var døddrukken, ikke huske sin Adresse, og Bilen standsede da op paa det stærkt trafikerede Sted. Færdselsbetjenten, der kom til Stede, kendte ikke Bilens Passager, men det gjorde en Opdager, der i det samme kom forbi, og han anbefalede Chaufføren at køre til Politigaarden med Manden. Fabrikant Frandsen blev anholdt af Ordenspolitiet for Beruselse, og da han i Formiddags kom til sig selv, overtog Kriminalpolitiet ham. Han skulde nemlig have været anholdt i Dag for en Række Svindlerier, han har foretaget med et af sine Fabrikata, Pudsecreme, som han solgte og fik Penge for, men aldrig leverede. Svindelen har han drevet, siden han kom ud fra Vridsløselille i Efteraaret.

Randers Dagblad og Folketidende, 24. marts 1941
:
Forsøgt at slaa Ansøgerne for Penge.
Der er nu sat en Stopper for den uheldige Trafik.
Politiet i Randers anholdt for nogen Tid siden en Mand ved Navn Jacob Frandsen, som havde drevet den Trafik at avertere Pladser ledige, idet han, naar han modtog Ansøgningerne, forsøgte at slaa Ansøgerne for Penge. Ved Ransagning af Frandsens Hjem fandt man bl.a. nogle Breve, der var skrevet af en Mand i Horsens, og Sagen blev oversendt til Horsens til Afhøring af den paagældende. Vedkommende erklærede, at han ikke var bedraget, og han havde simpelthen ikke bidt paa Frandsens Lokkemad. Han var blevet stillet Plads i Udsigt, hvis han vilde betale nogle Hundrede Kroner, men han fik Mistanke og opgav Pladsen. I andre Tilfælde skal det imidlertid være lykkedes Frandsen at faa Held til en ret indbringende "Forretning". Sagen er atter oversendt til Randers.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 6. maj 1941:
"Fabrikant" Frandsen.
Narret de Arbejdsløse for deres indbetalte "Sikkerhed".
I Gaar begyndte Retten i Randers Behandlingen af den omfattende Bedragerisag, der er rejst mod "Fabrikant" Jacob Frandsen, Vorup, tidligere Langaa.
Han sigtes for i 40 Tilfælde at have franarret arbejdsløse Mennesker deres sammensparede eller laante Skillinger ved at love dem Arbejde og god Fortjeneste. Han ansatte dem kontraktmæssig som Salgsinspektører for sine Varer, nogle Fidusmidler, han selv havde opfundet. Men det væsentligste ved Kontrakterne var, at Frandsen skulde have fra 500 til 1000 Kr. som "Sikkerhed" hos de ansatte. Han naaede efterhaanden at faa 4200 Kr., inden Anmeldelserne begyndte at strømme ind, og Politiet anholdt ham, da han en Aften i Vinter kom kørende i Taxa og var for beruset til at kunne opgive nogen Adresse til Chaufføren. Han havde da netop været i Aarhus og havde lænset en arbejdsløs Mand for 500 Kr. De 200 Kr. af dem havde han drukket op.

Ærø Venstreblad, 8. maj 1941:
Gemen Handling.
Franarret Arbejdsløse, der ønskede Beskæftigelse, deres Penge og soldet dem op.
En omfattende Bedragerisag mod "Fabrikant" Jakob Frandsen, Vorup, behandles for Tiden ved Retten i Randers.
Frandsen har franarret godtroende Folk Penge, idet han ansatte dem som Salgsinspektør for nogle Fidusmidler, han selv havde opfundet, og Beløb fra 500 til 1000 Kr., som han forlangte som "Sikkerhed", er gaaet til Solderi. Han naaede at faa 4200 Kr., inden Anmeldelserne strømmede ind, og Anklageskriftet omfatter i alt 40 Forhold.

Randers Dagblad og Folketidende, 19. juni 1941:
Jacob Frandsen skylder 31.000 Kr. fra sidste Retssag.
Nyt Forhør i Byretten i Dag.
Randers Byret arbejder stadig med Sagen imod Fabrikant Jacob Frandsen i Vorup, og i Dag var Frandsen til fornyet Afhøring for Dommer Arffmann. Det oplystes her, at Frandsen ved sin sidste Dom i 1937 dømtes til at betale godt 30.000 Kr., nemlig 25.162 i Erstatninger til besvegne, 5000 Kr. i Omkostninger og 520 Kr. til Forsvareren, og det kostede ham yderligere 1200 Kr. at appellere til Landsretten, hvor Underretsdommen i øvrigt stadfæstedes.
Frandsen har selvfølgelig ikke betalt en Øre af disse Penge.
Det er givet, at denne Sag faar lige saa stort Omfang, selv om Frandsen i et og alt nægter sig skyldig i noget som helst ulovligt. Han fortæller og forklarer, men uden at levne sin Forsvarer saa mange sandsynlige Holdepunkter, at der synes at kunne blive til en hæderlig Procedure.
Forundersøgelsen tilendebragtes, og Sagen sendtes til Statsadvokaten.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 31. juli 1941:
Tiltalte kommer ikke ud at rejse!
Ved Retten i Randers er der rejst Sigtelse mod Jacob Frandsen, Vorup, for en Række Bedragerier, og han er i den Anledning fængslet. Der skulde nu i forskellige andre Retskredse afhøres Vidner i Anledning af Sagen mod Frandsen, og denne havde krævet at faa Lov til at overvære disse retsmøder. Det afslog Dommeren ved en Kendelse, fordi han skønnede, at det var en ganske unødvendig Udgift for det offentlige, da Frandsens Nærværelse ved disse Retsmøder ikke var paakrævet.
Frandsen appellerede Kendelsen til Landsretten, som var af samme Opfattelse som Dommeren og derfor stadfæstede Kendelsen.

Randers Dagblad og Folketidende, 15. november 1941:
Storsvindleren Jacob Frandsen for 2-Dages Domsmandsret.
Han har lokket godt 4000 Kr. fra 16 unge Mennesker, men naaede ikke at faa 13000 Kr. fra en Snes andre, fordi Politiet fangede ham.
I dag var Sagen mod Storsvindleren, "Fabrikant" Jacob Frandsen, Vorup, saa vidt fremme, at den kunde komme til Behandling for Domsmandsret, som sattes i Formiddags med Dommer Arffmann som juridisk Dommer og Fuldmægtig Holting og Bogholder Brahl som Domsmænd. For Anklagemyndigheden mødte Politifuldmægtig Reinbach, mens Forsvareren, Sagfører Bek, var mødt ved Landsretssagfører Johs. Sørensen. Det kan for Fuldstændighedens Skyld anføres, at Jacob Frandsen selv i højeste Grad har været med til at trække Sagen ud, idet han har været meget besværlig at have med at gøre saavel for Politi som for Forsvar.
Ofrene fil lovet gode Stillinger.
Men Varerne, de skulde have Depot af, var usælgelige.
Anklageskriftet mod ham omfatter Tiltale for Bedrageri i 16 Tilfælde og Forsøg paa Bedrageri i en Snes Tilfælde.
I de 16 Tilfælde var det lykkedes ham under Løfte om gode Stillinger som Depotforvaltere at lokke unge Menneskers Sparepenge til sig, i alt 4190 Kr., som han nu selv havde forbrugt. De unge Mennesker blev ansat paa de Betingelser, at de skulde betale 250-300 Kr. for at modtage Stillingen. Han var kommet i Forbindelse med dem ved Avertering i forskellige af Landets Blade, og ved sin Overtalelsesevne fik han hurtigt de unge Mennesker til at tro, at her laa en Fremtid for dem.
Deres Arbejde bestod i, at de skulde modtage et Varelager bestaaende af fem forskellige Varearter af Frandsens egne Fabrikationer. Det var væsentligst Kemikalier som Pudsemidler og Erstatningsvarer for det, som man ikke kan faa nu, og disse Varer skulde forevises Husmødrene ved Demonstratører, som Depotforvalterne skulde ansætte. Naar saa en Serie Varer var udsolgt, kunde Depoterne faa ny Forsyning af en helt ny Serie, og Jacob Frandsen havde ikke færre end 150 Serier omfattende i alt 700 forskellige Varer. Det lykkedes imidlertid i intet Tilfælde at faa afsat Varerne fra Depoterne, simpelthen fordi de var usælgelige, saa Frandsen fik aldrig nye Bestillinger. Det opfattede han som Misligholdelse af Kontrakten, og han mente sig derfor løst fra Forbindelsen med de unge Mennesker, men beholdt naturligvis deres Indskud, som var indbetalt i to Rater, nemlig ved Kontraktens Underskrivelse og ved Varelagerets Modtagelse. Han hævdede selv, at en Fjerdedel af Pengene gik til Varernes Fremstilling.
Naaede ikke at faa indkasseret 13.000 Kr.
Det andet Afsnit af Anklageskriftet omfattede Bedrageriforsøg i en Snes Tilfælde, overvejende mod Personer i Aarhus og Opland, af hvem han i alt skulde have haft omkring 13000 Kr. De, der havde meldt sig som Liebhavere til en Stilling, skulde nemlig betale enten 500 Kr. eller 1000 Kr., men det lykkedes aldrig Frandsen at faa nogen af Pengene, idet han blev anholdt i Randers, for resten under ret tragikomiske Omstændigheder. Han havde været paa Sold i Aarhus for de bedragnes Penge og lejede en Bil hjem. Da han kom til Sønderbro, kunde han imidlertid ikke huske, hvor han vilde sættes af, fordi han var mildest talt døddrukken, og da Chaufføren spurgte en Politimand, om han kendte Frandsen, kom tilfældigvis en Kriminalbetjent til. Kriminalbetjenten kendte udmærket godt Frandsen, der omgaaende blev anholdt og indsat i Arresten, og her har han været siden.
Sagens Behandling vil strække sig over to Dage, og man venter, at Dommen vil falde hen paa Mandagen. Frandsen fik sidst et Par Aars Fængsel for sine Svindlerier med Patent-Ildtænderen, som han havde fremstillet paa sin "Fabrik" i Langaa.

Demokraten (Århus), 16. november 1941:
Langaa-Fabrikanten for Domsmandsretten.
Sigtet for Bedrageri i 16 Tilfælde.
Som Domsmandssag behandlede Randers Byret i Gaar en større Bedragerisag mod Fabrikant Jakob Frandsen, Langaa. Han sigtes for i 16 Tilfælde at have franarret forskellige Folk 4190 Kr. Han antog dem som Salgsinspektører mod, at de betalte indtil 250 Kr. i Depositum for et Varelager, som senere viste sig at være usælgeligt. Frandsen nægtede sig skyldig.
Mod en Snes Mennesker i Aarhus Opland havde han ogsaa forsøgt at lave Bedragerier. De skulde betale fra 500-1000 Kr. for at blive Inspektører, men Aftalerne blev aldrig ført ud i Livet, idet Frandsen blev anholdt forinden.
Sagens Behandling fortsættes i Morgen.

Randers Dagblad og Folketidende, 17. november 1941
:
Sagen mod Jacob Frandsen afsluttedes i Middags.
Efter Dokumentation og Proceduren i Formiddags ventes Dommen afsagt i Eftermiddag.
Randers Byret fortsatte hele Lørdagen Behandlingen af Sagen mod "Fabrikant" Jacob Frandsen fra Vorup, og Sagen genoptoges i Formiddags Kl. 9,30 og afsluttedes med Procedure Kl. godt 12. Først i Aften ved 17,30-Tiden kan der ventes Dom i Sagen.
Hvad Fabrikken bestod af.
I Lørdags afhørtes i alt 17 Vidner, og i Formiddags afhørtes Overbetjent i Kriminalpolitiet, de Lichtenberg, i Anledning af, at Frandsen havde sagt, at hans Fabriksvirksomhed havde været effektiv nok til at fremstille de Varer, som han havde lovet de ansatte Salgschefer og Inspektører at levere dem. De Lichtenberg forklarede ret utvetydigt, at Frandsens Lokaler absolut ikke havde Karakter af Fabriksvirksomhed. Der var kun et tomt Kælderlokale med et tomt Klædeskab i, og Remedier til Produktion af Kemikalierne fandtes ikke.
Efter at Politifuldmægtig Reinbach som Anklager havde oplæst en Mængde Vidneforklaringer, der er afgivet ved andre Retter rundt omkring i Landet, paabegyndtes Proceduren. Politifuldmægtigen indledede med at paastaa Dom i Overensstemmende med Anklageskriftet, nemlig baade for Bedrageri, Forsøg herpaa og for Beruselse. Politifuldmægtigen fastslog, at Frandsen havde givet fuldstændig urigtige Oplysninger om sin Virksomhed, og hans Hensigt: kun at faa Ansøgernes Depositum udbetalt til sig, fremgik tydeligt af den kritikløse Maade, hvorpaa han antog Medarbejdere. Der havde aldrig fra hans Side været gjort Forsøg paa at undersøge, hvorvidt de antagne var egnede til det, de skulde arbejde med, for det havde ingen Interesse for ham. Havde der været Alvor i det, vilde Frandsen have brugt de godt 4000 Kr., han havde faaet, til at konsolidere sin Forretning Med. Men han brugte siger og skriver kun 60 Kr. til at købe Raavarer for, og Resten drak han op.
Frandsen er kronisk Alkoholist.
Politifuldmægtigen sluttede med at oplæse Konklusionen af en Erklæring, som Amtslægen havde afgivet efter en foretagen mental Undersøgelse af tiltalte. Der stod heri, at Frandsen var forfalden til Drikkeri. Han var kronisk Alkoholist, og det havde indvirket paa ham saavel fysisk som sjæleligt, idet Alkoholen havde været medvirkende til at danne hans egoistiske, selvglade Karakter, ligesom den havde gjort ham uimodtagelig for Ræsonnementer.
Forsvareren, Lrs. Johs. Sørensen, udtalte, at Frandsen havde været i god Tro, da han brugte nøjagtigt de samme Kontrakter med Medarbejderne, som han altid havde brugt, og som heller ikke Politiet havde noget at indvende imod, og der kunde derfor ikke være Tvivl om, at den teoretiske Side af Sagen var fuldt lovlig.
Henvisende til Frandsens lange Straffeliste sluttede Forsvareren med at sige, at fordi en Mand en Gang har spist af Bliktallerkenen, var det ikke ensbetydende med, at han altid skulde dømmes som Lovovertræder, fordi der senere blev rejst Sigtelse mod ham.
Retten trak sig derpaa tilbage for at votere, og Dommen falder ved 17,30-Tiden i eftermiddag.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 18. november 1941:
2 Aars Fængsel til Jacob Frandsen. - Han hævder at være uskyldig.
I Aftes faldt Domsmændenes Afgørelse i Bedragerisagen mod Jacob Frandsen, der havde bedraget en Række Mennesker ved at lokke dem til at indbetale Penge til hans Virksomhed, som kun eksisterede paa Papiret.
Efter en længere Votering kom Domsmændene til det Resultat, at Frandsen burde kendes skyldig, og Dommen kom til at lyde paa 2 Aars Fængsel.
Da Frandsen havde faaet Dommen oplæst, erklærede han straks, at han var uskyldig dømt, og han appellerede omgaaende Dommen til Vestre Landsrets Domsmandsting, hvor man nu altsaa skal igennem hele Sagen endnu en Gang.

Nordjyllands Social-Demokrat, 18. november 1941:
Fabrikant 2 Aar i Fængsel.
Han antog Salgsinspektører mod Kaution.
Randers
Ved et Domsmandsting i Randers er i Aftes Fabrikant Jacob Frandsen, Vorup, idømt to Aars Fængsel minus 125 Dage udstaaet Varetægtsarrest og dømt til at betale godt 4000 Kr. i Erstatning. Frandsen havde i stor Stil antaget "Salgsinspektører" over hele Landet og ladet dem betale Kaution eller Depositum for at forhandle nogle kemiske Artikler, han fabrikerede. De fik imidlertid ingen Varer tilsendt, og de indbetalte Deposita brugte Frandsen, der er kronisk Alkoholist.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 22. januar 1942:
Frandsen-Sagen.
Vestre Landsrets Domsmandsting.
I Aarhus begyndte i Dag Behandlingen af en meget omfattende Bedragerisag, der var rejst mod den tidligere straffede 41-aarige Jacob Frandsen. Frandsen havde et Par smaa Kælderlokaler i Randers, og her, hvor han har boet sammen med Kone og 7 Børn, har han begyndt en kemisk Fabrik for Fremstilling af Politur, Rensemidler, Pudsecream, Skosværte m.m. I en Række Blade averterede han efter Salgschefer og Salgsinspektører, som han lovede en Løn paa mindst 6000 Kr., men som Sikkerhed og til Dækning af Udgifter ved Oplag, af hvilke der skulde oprettes 150 over hele Landet, skulde de paagældende indbetale Beløb, der varierede fra 250 til 1000 Kr. Det lykkedes ham at bedrage godt en Snes Mennesker i Jylland og paa Fyn, før han blev standset af Politiet.
Pengene, han modtog, brugte han til at leve for, mens kun 50 Kr. var gaaet til Kemikalier og ca. 400 Kr. til Annoncer.
Dommen i den omfattende Affære falder først i Morgen.

Aarhus Amtstidende, 24. januar 1942
:
Skosværtefabrikanten for Landsretten.
Ved Landsretten i Aarhus afsagdes i Gaar Dom over den 40-aarige Jakob Frandsen fra Vorup ved Randers, der ved Retten i Randers havde faaet 2 Aars Fængsel for Bedrageri. Frandsen havde lokket Penge fra godtroende Mennesker ved at love dem store Stillinger i en Fabriksvirksomhed, han agtede at starte med Skocreme og Pudsemidler.
Forsvareren, Landsretssagfører Mikkelsen, Viborg, hævdede, at Frandsen havde haft reelle Hensigter, og at det hele kun var gaaet i Fisk for ham, fordi der var indgivet Bedragerianmeldelse mod ham. Men Retten kunne ikke følge Forsvaret heri, og Frandsen idømtes 3 Aars Fængsel. Endvidere skal han betale Sagens Omkostninger og de Bedragne deres Penge tilbage.

Randers Dagblad og Folketidende, 24. januar 1942:
Jacob Frandsen fik 3 Aar ved Landsretten.
Appellen skaffede ham 1 Aar mere.
Efter to Dages Domsmandsting har Vestre Landsret i Gaar afsagt Dom i Sagen mod Storsvindleren Jacob Frandsen fra Vorup, der var tiltalt og dømt ved Randers Byret for sine landsomfattende Svindlerier overfor unge arbejdsløse Mennesker. Landsrettens Dom blev en Skærpelse af Underretsdommen, idet den blev Fængsel i 3 Aar.

Korsør Avis, 23. maj 1945:
Fin Gulvfernis haves,
En Portion nok til 4 Gulve og med Returret, sendes overalt mod Indsendelse af 10 Kr. + Porto. Men kun én Portion til hver Husstand. Denne Vare sendes ikke pr. Efterkrav. Depotet, Skovgaardsvej 6, Randers.

Randers Dagblad og Folketidende, 9. maj 1946:
Bedragerianmeldelse mod en Randers-"Opfinder".
Mod Indsendelse af 5 Kr. leverede han værdiløse Pulvere, der skulde kunne forny Cykledæk.
Politiet har for Tiden en Sag løbende mod en Randrusianer ved Navn Jacob Frandsen, fra hvis Fabrik "Depotet", Skovgaardsvej 6, der er udgaaet adskillige mærkelige Substanser, som han paa forskellig Maade har faaet Folk til at Købe, men som har vist sig at være af højst tvivlsom Værdi i Praksis. Det drejer sig om adskillige "kemisk-tekniske Opfindelser", som Frandsen selv er Mester for, bl.a. tør Fernis og Pulver til at reparere Cykledæk med.
Flere Gange er Politiet fra utilfredse Kunder blev gjort opmærksom paa hans mystiske Produktion. Sidst er der kommet en Rapport fra Hjørring, hvor Frandsen har søgt at skaffe sig Marked for sit sidste Mirakelmiddel. Han havde i "Vendsyssel Tidende" indrykket en Annonce, der reklamerede med, at Folk kunde faa deres Cykledæk fornyet mod Indsendelse af 5 Kr. Kunderne fik saa sendt et Pulver med Brugsanvisning, men det viste sig, at Pulveret var fuldkommen værdiløst. Der blev indgivet Bedragerianmeldelse til Kriminalpolitiet i Hjørring, der har ladet Sagen gaa videre til Randers.

Aalborg Amtstidende, 14. oktober 1946:
Vi tilbyder prima Benzin-Koncentrat.
Et nyt patentanm. Brændstof til at blande i Benzin og som ifl. Attester for kontrolleret Prøvekørsel giver 50 pCt. mere Kørsel end alm. Benzin. Sendes i Pakninger, der giver indtil samme Kørsel som 50 Liter Benzin, for 15 Kr. plus Porto med Returret og uden Mærker. Garanteret uskadelig for Motoren. A/S Dansk Benzin-Koncentrat, Banegaardsgade 28, o.G., Aarhus.

Randers Dagblad og Folketidende, 14. november 1946
:
Fabrikant Frandsen, Vorup, "A/S Benzinkoncentrat", fængslet.
Mange af Fabrikantens Kunder godkender Benzinkoncentratet.
Kriminalpolitiet i Randers har anholdt og fængslet en gammel Kending, Fabrikant Jacob Frandsen, Vorup, som sigtes for Transaktioner i Forbindelse med det meget omtalte og opreklamerede Benzinkoncentrat, der skulde kunne forhøje Benzinens Forbrændingskapacitet. Fabrikant Jacob Frandsen har tidligere fremstillet mærkelige Ting som Ildtændere, Slidbaner til Cykledæk, Pudsecrem m.m., i de fleste Tilfælde ganske værdiløse, som har skaffet ham flere Straffe for Bedrageri.
Koncentratet kostede 15 Kr. pr. Pakke. Prisdirektoratet anslaar dets Værdi til 1,50 Kr. pr. Pakke.
Jacob Frandsen startede for nogle Maaneder siden "A/S Dansk Benzinkoncentrat" og antog Agenter til at forhandle sit Produkt, der som nævnt skulde kunne forhøje Benzinens Forbrændingskapacitet. Først for kort Tid siden har Kriminalpolitiet faaet Anmeldelse paa Fabrikanten, som blev arresteret i Gaar. Det viste sig imidlertid, at han har en Mængde Erklæringer fra sine Kunder, som godkender Benzinkoncentratet, og af Erklæringerne fremgaar det, at Koncentratet forhøjer Benzinens Kraft med 15 til 50 Pct. Jacob Frandsen siger selv, at det er et endog meget fint Produkt.
Sagen er ogsaa forelagt Priskontrollen, som ansætter Produktets Værdi til 1,50 Kr. pr. Pakke, hvilket ikke helt svarer til Fabrikantens Pris: 15 Kr. pr. Pakke, og der forestaar nu en grundig Undersøgelse i Sagen. Kriminalpolitiet havde sidst Forbindelse med Jacob Frandsen i 1941, da han antog Agenter til Forhandling af Pudsecrem. Agenterne skulde indbetale et vist Beløb, før de fik tilsendt Lager af Varen, og denne viste sig at være helt usælgelig og værdiløs. I mange Tilfælde har Jacob Frandsen dog tilbagebetalt sine Købere deres Penge, naar de var utilfredse med hans Varer.
Fabrikant Jacob Frandsen er fængslet for 14 Dage.

Randers Dagblad og Folketidende, 28. november 1946
:
Fabrikant Frandsen fortsat fængslet.
Fabrikant Jacob Frandsen, Vorup, der for nogen Tid siden blev fængslet paa Grund af sit Nummer med "Benzinkoncentratet", fik i Gaar sin Fængsling forlænget med yderligere 14 Dage. Frandsen protesterede kraftigt, men uden Resultat.
Der foreligger i øvrigt ikke betydningsfuldt Nyt i Sagen, idet det er meget vanskeligt at konstatere, hvor store Kvanta Frandsen har faaet solgt af sit Koncentrat. Imidlertid er der ingen Tvivl om, at det drejer sig om meget betydelige Mængder, og Fortjenesten har været betydelig.

Randers Dagblad og Folketidende, 20. december 1946:
Fabrikant Jakob Frandsen, Vorup, kræves dømt for Bedrageri i fire Forhold.
Anklageskriftet er nu udarbejdet, og Salget af "Overtræksdækkene" og "den fine Fernis" er taget med. - Sagen antagelig for Domsmandsret lige efter Nytaar.
Tre af Fabrikantens Agenter fra Aarhus tiltales for Medvirken ved Bedrageri.
Statsadvokaturen i Aalborg har nu udfærdiget Anklageskriftet i Sagen mod den "landskendte" Fabrikant Jakob Frandsen, Vorup, der i Midten af forrige Maaned blev fængslet sigtet for Bedrageri med Hensyn til Benzinkoncentratet, der blev solgt over hele Landet, men som viste sig at være en værdiløs Blanding af Kamfer, Naftalin og Farvestof. Samtidig er der ogsaa rejst Tiltale mod Frandsen for Bedrageri ved Salget af "Fin Gulvfernis", "Overtræksdæk til Cykler" og "Plastisk Cykledæk-Overtræk". Disse Ting viste sig at være værdiløse. Det plastiske Cykledæk-Overtræk var ikke andet end Talkum!!
Ca. 3000 købte Frandsens Overtræksdæk.
Og 700 Personer den "fine Gulvfernis".
Samtidig med Tiltalen mod Frandsen er der ogsaa rejst Tiltale mod hans Medhjælpere den 38-aarige Repræsentant Ejnar Willy Jensen, Banegaardsgade 28, Aarhus, den 42-aarige fhv. Købmand Vilhelm Langhof Andersen, Spanien 11, Aarhus, og den 32-aarige Kommis Karl Ibsen, Skovvej 42, Aarhus. De tiltaltes alle for Medvirken ved Frandsens Bedragerier. Sagen kan ventes til Domsforhandling lige efter Nytaar.
Statsadvokaten kræver Frandsen idømt Straf for Bedrageri i fire Tilfælde. Det første Forhold i Anklageskriftet drejer sig om Salget af den "fine Gulvfernis". Dette Produkt solgte Frandsen fra Januar 1945 til Juli 1945 med uberettiget Vinding, og han tiltales for "retsstridigt hos ca. 700 Personer Landet over at have fremkaldt den Vildfarelse, at Produktet "Fin Gulvfernis" svarede til Betegnelsen". Herved har de 700 Kunder hver haft et Formuetab paa 10-11 Kr., eller samlet 7000 Kr.
Med hensyn til Fernisproduktet er der yderligere rejst Tiltale mod Frandsen for at have fremstillet dette paa sin Bopæl i Vorup uden Tilladelse dertil fra Direktoratet for Vareforsyning. Endelig tiltales han ogsaa for at have solgt de 700 Pakker Gulvfernis for 10 Kr. pr. Pakke, skønt den rimelige Pris kun var 1 Kr. pr. Pakke.
Bedrageritiltale Nummer to drejer sig om "Overtræksdæk til Cykler", der fra Sommeren 1945 til November 1946 er blevet solgt til ca. 3000 Personer i Danmark. Det var som bekendt det rene Humbug, og i Anklageskriftet bemærkes, at hver Kunde ved Købet led et Formuetab paa fra 5-30 Kr. eller ca. 35.000 Kr. ialt. Det fremgaar af Anklageskriftet, at de 3000 Kunder fordeler sig over hele Landet, men naturligvis med Hovedparten i Jylland. Det kan som Eksempler nævnes, at Overtræksdækket er solgt til Slagelse, Svendborg, Nakskov, Aakirkeby og Bagenkop paa Langeland.
Repræsentant Jensen og Købmand Andersen tiltales for Medvirken ved Bedrageri, idet de som Depotbestyrere har medvirket ved Salget af "Overtræksdækkene".
Tjente over 10.000 Kr. paa Benzinkoncentratet.
Den tredje Bedrageritiltale mod Frandsen angaar Salget af Benzinkoncentratet. Det er fra September 1946 til November 1946 blevet solgt til flere Hundrede Personer Landet over. Det hed i Annonceringen, at Koncentratet kunde strække Benzinen med 50 Pct., men det viste sig at være helt forkert. Hver enkelts Formuetab er ansat til 14 Kr. eller i alt ca. 10.000 Kr.
Jensen, Andersen og Kommis Ibsen tiltales for Medvirken ved Bedrageri, idet de har deltaget i Salget af Benzinkoncentratet.
Den fjerde og sidste Bedrageritiltale mod Frandsen drejer sig om Salget af "Nyt plastisk Cykledæk-Overtræk". Frandsen har forhandlet det fra Oktober 1946 og til hen i November 1946, saa Omsætningen paa dette Vidunderdæk blev ikke saa stor. Der har kun været 75 Kunder, der hver har kastet 5 Kr. ud af Vinduet ved at købe Overtræksdækket, som blot bestod af Talkum ligesom det forrige.
Frandsen tiltales endvidere for Prisovertrædelser ved at have solgt Benzinkoncentratet for 15 Kr. pr. Portion, skønt den rimelige Pris var 1,82 Kr. pr. Portion, og endelig fordi han har solgt Overtræksdækket for 50 Kr. pr. Portion og senere for 5 Kr. pr. Portion, skønt den rimelige Pris kun var 75 Øre.
For Domsmandsret om et Par Uger.
Straffen for Bedrageri er Fængsel.
Frandsen-Sagen skulde egentlig have været for Domsmandsret paa Randers Tinghus i denne Uge, men Anklageskriftet naaede for sent frem. Det anses for tvivlsomt, om man kan naa at behandle Sagen inden Nytaar, hvorfor den antagelig kommer for Retten lige ind i det nye Aar.

Aarhus Amtstidende, 21. december 1946:
"Vidunder-Fabrikanten" fra Randers havde tre Aarhus-Hjælpere.
Flere Tusinde Mennesker er blevet snydt.
Tre Mænd fra Aarhus er tiltalt i en stor Bedrageri-Affære, der om Kort Tid kommer for Retten i Randers.
Hovedmanden i Affæren er Fabrikant Jakob Frandsen, Randers, der paa sin Bopæl i Vorup har fremstillet forskellige Vidundermidler, som har vist sig at være helt eller næsten værdiløse. De er blevet solgt over det ganske Land, og Fortjenesten har været stor.
Frandsens tre Medhjælpere var den 38-aarige Repræsentant Ejnar Willy Jensen, Banegaardsgade 28, Aarhus, den 42-aarige fhv. Købmand Vilhelm Langhof Andersen, Spanien 11, Aarhus, og den 32-aarige Kommis Karl Ibsen, Skovvej 42, Aarhus. De tiltales alle for Medvirken i de omfattende Bedragerier.
Blandt de Ting, der blev solgt fra "Fabrikken", var "Fin Gulvfernis", som blev solgt til 700 Personer og i alt indbragte 7000 Kr. Fernissen kostede 10 Kr. pr. Dunk, men den var kun en Krone værd. - I 1945-46 solgtes der "Overtræksdæk til Cykler" til ca. 3000 Personer i Danmark, der paa den Maade blev franarret ca. 35.000 Kr. Der var Kunder over hele Landet, men særlig mange paa Aarhus- og Randers-Egnen. Overtræksdækket kunde faas mod Indsendelse af 5 Kr., men det viste sig at være en Pose Talkum, der skulde blandes op med Væske. Den rimelige Pris for hele Præparatet anslaas til 75 Øre. Det var ganske ubrugeligt til Formaalet.
Endelig fremstilledes et "Benzinkoncentrat", som nu i Efteraaret solgtes til mange Hundrede Personer Landet over. Det var et Pulver, som skulde kunne strække Benzinen med 50 Pct., men var ganske værdiløst. Hver Pakke kostede 14 Kr.
Den store Bedragerisag vil komme for Retten i Randers lige efter Nytaar.

Demokraten (Aarhus), 29. januar 1947:
Fidus-Fabrikanterne for Retten i Randers.
De 3 medimplicerede Aarhusianere har solgt for ca. 10.000 Kr. "Benzin-Koncentrat".
Ved Byretten i Randers paabegyndtes i Gaar Retssagen mod Fabrikant Jakob Frandsen, Vorup, der er anklaget for Bedrageri. Frandsen, der er straffet 10 Gange tidligere, havde "opfundet" et Benzinkoncentrat, der, efter hvad han selv sagde, kunde strække Benzinen med 50 Pct. Koncentratet bestod dog kun af bl.a. Naftalin, Kamfer og et Farvestof. Endvidere havde han fremstillet og solgt "Fin Gulvfernis", skønt dette bestod af Snedkerlim, Perlelim, Okker og Kaliumhykromat, "Overtræksdæk til Cykler" og "Plastisk Cykledækovertræk". Alle Tingene havde været værdiløse; det plastiske Cykledækovertræk viste sig at bestaa af Talkum.
Priskontrollen har erklæret, at Fremstillingsprisen for en Pakke Koncentrat var 1,50 Kr., medens Frandsen rask væk forlangte 15 Kr. Han havde haft Held til at faa det solgt til flere Hundrede Mennesker og derved tjent over 10.000 Kr. paa det. Fremstillingsprisen for "Fernis" var 1 Kr., men Frandsen solgte det for 10 Kr.
De 3 medimplicerede Aarhusianere.
Der var mødt 3 andre anklagede i Sagen, nemlig den 38-aarige Repræsentant Ejnar Willy Jensen, den 42-aarige fhv. Købmand Vilhelm Langhof Andersen og den 32-aarige Kommis Karl Ibsen, alle Aarhus, der var sat under Tiltale for Medvirken ved Frandsens Bedragerier.
Da Anklageren oplæste Anklageskriftet, erklærede alle fire tiltalte sig ikke-skyldige, idet de ikke mente, at de havde gjort noget ulovligt.
Efter at de indledende Eksperimenter og Forsøg var tilendebragt, var det blevet bestemt, at Ejnar Jensen skulde fremstille Koncentratet i Aarhus og saa derfra sælge det. Senere kom de to andre anklagede til som Sælgere.
Modstridende Vidneudsagn.
Som første Vidne afhørtes Radioforhandler Laulund Eriksen, Aarhus, der havde skrevet under paa, at Benzinkoncentratet virkede tilfredsstillende. Dette motiverede han med, at han engang paa Anmodning af Langhof i sin Forretningsvogn havde afprøvet Benzinkoncentratet og konstateret, at Vognen var kørt væsentligt længere efter Iblandingen med Koncentratet. Han havde regnet ud, at der var sket en Forøgelse paa 40-50 Pct.
Justitsministeriets Motorsagkyndige, Civilingeniør Poul Wilde, Randers, havde for nogen Tid siden paa Kriminalpolitiets Foranledning foretaget Prøvekørsel med Koncentratet, og ifølge en Rapport, han havde udfærdiget derom, fremgik det, at Koncentratet var fuldkommen værdiløst.
Afhøringen af de 3 Medarbejdere.
Ejnar Jensen fortalte, at han havde solgt for 3883 Kr. Benzinkoncentrat og deraf selv tjent 20 Procent. Frandsen havde til ham fortalt, at Prisen pr. Pakke, 15 Kr., var godkendt af Priskontrollen.
Vilh. Langhof Andersen var kommet i Forbindelse med Frandsen i Marts 1946 og havde solgt Koncentrat for 3510 Kr. Hans Fortjeneste havde været 15 Procent.
Den tredje sigtede, Kommis Karl Ibsen, forklarede, at han havde tjent 15 Procent af sit Salg, der var paa 2590 Kroner.
Sagen behandles videre i Dag.

Randers Dagblad og Folketidende, 29. januar 1947:
Dom i Frandsen-Sagen i Dag.
Retsmøde hele Dagen i Gaar. - Man kan ikke sende en Mand en Gyngehest, naar han beder om en rigtig Hest, siger Dommer Mollerup.
Bedragerisagen mod Fabrikant Jakob Frandsen, Vorup, og Sagen mod Repræsentant Ejnar Willy Jensen, Vilhelm Langhof Andersen og Kommis Karl Ibsen, alle Aarhus, der er tiltalt for Medvirken ved Bedrageri, blev i Gaar Kl. 18 optaget til Dom efter 2 ½ Times Procedure. Domsforhandlingen i den omfattende Sag har dermed taget to Dage. Lrs. Aage Meyer har haft Forsvaret i Sagen, medens Politifuldmægtig Gautier mødte for Anklagemyndigheden. Retsformanden, Byretsdommer E. Mollerup, meddelte efter Proceduren, at Retten vilde udsætte Voteringen til i Dag, og Dommen ventes først at falde i Løbet af Eftermiddagen, idet Voteringen først blev paabegyndt ved 10-Tiden.
Kejserens nye Klæder, siger Dommeren.
Ved Retsmødets Begyndelse i Gaar tog man fat paa Behandlingen af Bedrageritiltalerne med Hensyn til "Overtræksdæk til Cykler" og "Nyt plastisk Cykledæk Overtræk". Jensen og Langhof Andersen var her tiltalt for Medvirken ved Bedrageri.
Om Overtræksdækkene, der ikke var andet end noget Talkum, forklarede Frandsen, at han i en Opskriftbog af Farmaceuten Sven Holm havde læst, at Talkum kunde holde Gummiet frisk og elastisk. Han søgte da at finde et Bindemiddel til at fastholde Talkummet, saa det kunde smøres paa Dækkene. Frandsen fandt Dekstrin og en Vandglasopløsning heldig. Han prøvekørte en Cykle med "Overtræksdækket", og det viste sig, at Produktet ikke kunde opslides paa et halvt Aar!! Produktet blev fremstillet i Pulverform og lagt i smaa Poser, men naar det blev sendt ud til Køberne, blev der viklet godt med Halm og Avispapir om, saa det saa ud til at være et Par dejlige Dæk til at trække over de gamle og udslidte.
Retsformanden: De fleste vil sige svindel, naar de aabner den store Pakke og ser det lille Brev med Pulver. De ønsker ikke at spilde Tid og Kræfter paa Deres Opfindelse, Frandsen.
I Annoncekampagnen for "Overtræksdækkene" havde Frandsen bl.a. skrevet, at man kunde køre paa "Dækkene" et halvt Aar, uden at de blev opslidt.
Retsformanden: Saa vil man da faa det Indtryk, at det er Dæk, der er Tale om …. ikke Pulver.
Frandsen: I Brugsanvisningen staar jo, at de Dæk, hvortil "Overtræksdækkene" skal anvendes, maa være brugbare. "Overtrækket" vil forlænge Holdbarheden. Hvis Folk ikke havde brugbare Dæk, maatte de vente med at bruge Overtrækket, til de havde faaet nye Dæk!!!
Retsformanden: Her er en Dame, der beretter, at hun havde skrevet efter to Stk. Cykledæk, men fik to Poser Talkum … alt det er kun Kejserens nye Klæder om igen ….
Frandsen: Hun havde jo Returret ….
Retsformanden: Man har da ikke Lov til at sende en Mand en Gyngehest, naar han beder om en rigtig Hest.
"Dækket" kunde ikke taale Fugt.
Frandsen har ogsaa været inde på, at hvis Køberne returnerede "Dækkene", skulde de ikke i første Omgang have Pengene, men et nyt Dæk. For at faa Pengene tilbage maatte Køberne paavise, at der var Fejl i Produktionen af "Overtrækket". Frandsen forklarede, at han pakkede Poserne saa godt ind, fordi Pulveret let lod sig paavirke af Fugtighed.
En Fodermester paa Fyn havde købt fire "Overtræksdæk" i den Tro, at det var Cykledæk. Han opdagede snart, at det var noget Humbug og skrev til Frandsen for at faa Pengene tilbage. Som Svar fik han et næsvist Brev, hvor man bad ham føre Bevis for, at der var noget galt med "Dækkene". Man bad Fodermesteren undersøge, hvorvidt "Dækkene" havde taget Skade af den atmosfæriske Luft!!!! Først efter at Fodermesteren havde klaget til Potitiet, rykkede Frandsen ud med Pengene.
Jensen, der nægtede sig skyldig, forklarede, at han havde hjulpet Frandsen med at blande og ekspedere Ordrer. Frandsen havde vist ham et Dæk med "Overtræk", og Jensen mente, det saa godt nok ud. Frandsen havde ogsaa sagt, at det var patentanmeldt. Jensen havde dog været klar over, at Frandsen tidligere var straffet for Bedragerier.
Langhof Andersen havde været med til at ekspedere Overtræksdæk kort Tid i 1946. Han var ogsaa blevet forevist et præpareret Dæk. Andersen trak sig dog hurtigt ud af det igen, fordi der kom saa meget retur. Han var gaaet med til at ekspedere Benzinkoncentratet, fordi han fandt, det var et forsvarligt Produkt.
Man gik derefter over til Behandlingen af Overtrædelse af Prisloven vedrørende Salget af "Overtræksdækket". Det havde kostet 5 Kr. pr. Stk., skønt det kun stod Frandsen i 25 Øre! Endelig behandlede man ogsaa Forholdet vedrørende det nye "plastiske Cykledækovertræk", der dog væsentligt bestod af samme Stoffer som det første Vidunderdæk og havde de samme "rige Egenskaber".
DOMMEN
Dommen faldt Kl. 12,50. Frandsen blev idømt 2 Aars Fængsel minus 50 Dage for udstaaet Varetægt. Jensen, Langhof Andersen og Ibsen blev frifundet for Medvirken ved Bedrageri.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 30. januar 1947:
Frandsens Opfindelser kostede ham 2 Aars Fængsel.
Retten fandt det dog ikke tilstrækkeligt bevist, at Benzinkoncentratet var Svindel.
I Gaar afsagde Dommer Mollerup ved Byretten Dom i Bedragerisagen mod Fabrikant Jakob Frandsen, Vorup, og hans tre medsigtede, Ejnar Jensen, Vilh. Langhof Andersen og Carl Ibsen, alle Aarhus.
Dommen kom for Frandsens Vedkommende til at lyde paa Fængsel i 2 Aar. Han blev dog ikke kendt skyldig i Bedrageri med Hensyn til Benzinkoncentratet, da Retten ikke fandt, at der fandtes tilstrækkelige Beviser for, at det var Svindel. Derimod blev han i dette Forhold dømt skyldig i Overtrædelse af Prisloven, idet han ulovligt havde tjent over 10.000 Kr. paa Koncentratet. Bedrageriet med "Cykledæksovertrækkene" og den "fine Gulvfernis" var imidlertid saa oplagt, at Frandsen her kendtes skyldig. Han skal desuden betale Sagens Omkostninger.
De tre medsigtede fra Aahus havde spillet en saa ringe Rolle i Affæren, at Retten frikendte dem.
Frandsen udbad sig Betænkningstid med Hensyn til Appel.

Aarhus Amtstidende, 30. januar 1947
:
Fidus-Fabrikanten blev dømt.
De tre Aarhusianere frifundet.
I Randers Byret afsagdes i Gaar Dom i Bedragerisagen mod Fabrikant Jakob Frandsen, Randers, og hans tre aarhusianske Medhjælpere: Ejner Willy Jensen, Vilhelm Langhof Andersen og Karl Ibsen.
Frandsen blev idømt 2 Aars Fængsel for Bedragerier med Hensyn til de forskellige mærkelige Præparater, han havde solgt, saasom: Benzinkoncentrat, Overtræk til Cykledæk, Vidunderfernis m.m. Derimod blev alle tre Aarhusianere frifundet.
De paastod, at de ikke havde haft noget med Bedragerierne at gøre og havde solgt Pulverne og Fernis'en uden at vide, hvad det bestod af. De havde stolet paa Frandsens Garantier.

Demokraten (Århus), 28. juni 1947:
Landsdommerne studerer Kemi.
Fabrikant Frandsen, Vorup, løsladt.
Der var Sensationer i Luften i Gaar i Vestre Landsret i Aarhus. Hvis Dommerne ikke havde været iført de sorte Kapper, vilde den, der paa et vist Tidspunkt traadte ind i Salen, haft let ved at tro, at det var nogle Kemikere, der diskuterede et indviklet Spørgsmaal. Luften svævede med svære latinske Navne paa kemiske Betegnelser, og i Stedet for at blade i tykke, guldryggede Lovbøger var Dommerne optaget af at se i spraglede Bind med Receptopskrifter.
Det var Sagen mod Jakob Frandsen, Vorup, der behandledes. Han vil bedst huskes ved at nævne, at det var ham, der solgte det landskendte Middel til at strække Benzinen med og desuden fremstillede Fernis og Overtrækscykledæk. Herfor blev han ved Retten i Randers idømt 2 Aars Fængsel for Bedrageri. Efter at Landsretten hele Formiddagen havde behandlet Sagen og afhørt en Del Vidner, blev den udsat, og hen paa Eftermiddagen løslod Retten Frandsen. Han har siddet fængslet siden den 11. November sidste Aar.

Demokraten (Århus), 4. august 1948:
Bilerne kørte bedre paa grøn Frugtfarve!
Fabrikanten med Benzinkoncentratet og Overtræksdækkene paany for Landsretten.
Landsretten behandlede i Gaar i Aahus paany Sagen imod Fabrikant Jakob Frandsen fra Randers. Det var Frandsen, der for et Par Aar siden solgte enorme Mængder af sit saakaldte "Benzinkoncentrat" og sine "Overtrækscykledæk". Hans Sag blev i sin Tid afvist, indtil der var skaffet Oplysninger om hans Fabrikationers reelle Værdi. "Benzinkoncentratet" har nu vist sig at bestaa af Naftalin, Kamfer, Terpentin og grøn Frugtfarve. Dette Vidundermiddel skulde give 50 Pct. bedre Kørsel, og "Overtræksdækkene" var et rødt Pulver, der skulde smøres paa Dækkene, hvorefter disses Levetid skulde være forlænget med 30 Pct.
Sagkundskaben fra Teknologisk Institut i København erklærede imidlertid i Gaar i Retten, at dette Pulver kunde regne af, ligesom "Benzinkoncentratet" blev betegnet som værdiløst.
Vidner bekræftede dog, at dersom de forskellige Vidunderfabrikationer blev returneret, fik man Pengene tilbage. Sagen fortsættes i Dag med Afhøring af Vidner fra hele Landet.

Demokraten (Århus), 5. august 1948:
Fantasifuld Opfinder dømt.
Den fantasifulde Opfinder fra Randers, Fabrikant Jacob Frandsen, er nu af Landsretten i Aarhus idømt 2 ½ Aars Fængsel og Konfiskation af 23.700 Kr. for Bedrageri i Forbindelse med "Opfindelsen" af Cykleovertræksdæk, Benzinkoncentrat med grøn Frugtfarve - og Gulvfernis i Plader. Ved Underretten idømtes Frandsen kun to Aars Fængsel og Konfiskation af 14.000 Kr.

Hejmdal, 5. august 1948
:
Opfinder af Benzin-Koncentrat dømt.
Aarhus

Den uheldige Opfinder af det saakaldte Benzinkoncentrat og de plastiske Cykledæk i Form af et rødt Pulver Jacob Frandsen, Randers, har i Gaar ved Landsretten i Aarhus faaet sin Dom paa 2 Aars Fængsel forhøjet til 2 ½ Aar, og desuden konfiskeredes hans Nettofortjeneste paa 23.776 Kr. Ved Underretten slap han med ca. 14.000 Kr. Et stort og meget kendt københavnsk Automobilfirma havde sagt god for Benzinkoncentratet, men Landsretten stemplede det som Svindel. Frandsen vil appellere til Højesteret, og sagkyndige mener, han opnaar Tilladelse hertil. I Proceduren fremhævede Statsadvokaten, at under Krigen havde alle Lande tumlet med at fremstille et Benzinkoncentrat, og hvis det havde kunnet løses med et grønt Pulver saa simpelt som Frandsens, vilde det have haft større krigsmæssig Betydning end Atombomben.

Randers Dagblad og Folketidende, 18. august 1948
:
Gerningsmanden til de falske Opringninger løsladt.
Kriminalpolitiet har i Gaar løsladt Fabrikant Jacob Frandsen, Vorup, som for et Par Dage siden var indbragt i meget beruset Tilstand. Frandsen indrømmede overfor Politiet, at det maaske var ham, der for et Par Dage siden havde indgivet den falske Alarm til Zoneredningskorpset og Firmaet Nellemann og meddelt, at Kongens Vogn var gaaet i Stykker paa Viborgvej, men han havde været for beruset til at kunne huske noget som helst. Derimod nægtede han paa det kraftigste, at det skulde være ham, der havde alarmeret Brandvæsenet og forsøgt at faa Fyrene slukket paa Randers Fjord gennem en falsk Opringning for et Par Maaneder siden.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 20. september 1948:
Jacob Frandsen fængslet igen.
Fortsatte trods Dommen Salget af Vidunderbenzinen.
Den efterhaanden herostratisk berømte Fabrikant og Opfinder Jacob Frandsen fra Vorup, der for nogen Tid siden ved Landsretten blev idømt 2 ½ Aars Fængsel for Salg af den saakaldte "Vidunderbenzin", er atter blevet fængslet. Anholdelsen skete i Lørdags, og i et Grundlovsforhør blev Frandsen fængslet for 14 Dage.
Aarsagen til Anholdelsen er, at Frandsen paa Trods af Landsretsdommen fortsatte sit Salg af "Vidunderbenzin". Han havde appelleret Landsrettens Dom til det særlige Ankenævn og gik og ventede paa Nævnets Afgørelse.

Randers Dagblad og Folketidende, 21. september 1948:
Jacob Frandsen, Vorup, anholdt for nyt, benzinsparende Middel.
Denne Gang er det bedre end det sidste, siger han i Retten.
Den i sin Tid meget omtalte Fabrikant og Opfinder, Jacob Frandsen, Vorup, blev i Lørdags anholdt paany, og der kan ventes en ny Sag mod ham i Lighed med den tidligere, hvori han ved Landsretten er idømt 2 ½ Aars Fængsel, bl.a. efter Salg af et tvivlsomt "Benzinkoncentrat". Han havde nu igen fremstillet og solgt et benzinbesparende Middel, og i Gaar fremstilledes han i Byretten, hvor han hævdede, at hans Middel denne Gang var bedre end sidst, idet der bl.a. var Æter i det. Han blev fængslet til 2. Oktober.
Frandsen har indanket Landsretsdommen for Ankenævnet og gaar og venter paa en Afgørelse herfra.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 30. oktober 1948:
Fængslingsfristen forlænget.
Opfinderen fra Vorup, Jacob Frandsen, var i gaar fremstillet i byretten, hvor han fik fængslingsfristen forlænget med 3 uger. Motiveringen for forlængelsen var, at Frandsen skal mentalundersøges, men han paakærede straks kendelsen for landsretten.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 7. oktober 1949
:
Opfinderen bad dommeren vige sit sæde, fordi hans bevisfortegnelser blev afvist.
I gaar holdtes i byretten et forberedende møde i den gamle sag mod opfinderen fra Vorup, Jacob Frandsen. Anledningen til mødet var den lange række af saakaldte bevisfortegnelser, som Frandsen selv havde udarbejdet, og hvori han forlanger afhøring af omkring et par hundrede vidner, der efter hans mening kan sige god for hans præparater og opfindelser.
Retten afviste imidlertid ca. 150 af Frandsens vidner, hvilket fik opfinderen til at sige:
"Jeg vil gerne opfordre dommeren til at vige sit sæde".
Det fandt dommer Mørck naturligvis ingen anledning til og afsagde kendelse om, at han ville blive siddende. Denne afgørelse indankede Jacob Frandsen øjeblikkelig for Vestre Landsret.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 24. maj 1950
:
6 maaneders fængsel for bedrageri.
Den 49-aarige Jacob Frandsen, der den 11. maj fremstilledes for en domsmandsret i Randers, sigtet for omfattende bedragerier, bl.a. havde han averteret med nye bildæk og faaet folk til at sende sig penge som betaling for dækkene, fik i gaar eftermiddag sin dom, som kom til at lyde paa 6 maaneders fængsel minus 34 dage, som ansaas for udstaaet med varetægtsarresten.
Frandsen udbad sig betænkningstid med hensyn til appel.

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 24. maj 1950:
I Fængsel for sin Opfindsomhed.
Den 49-aarige Jacob Frandsen, Vorup, hvis Opfindsomhed med Hensyn til at finde paa nye Metoder til at tage Folk ved Næsen er næsten grænseløs, fik i Gaar ved Retten i Randers sin Dom. De forskellige Udslag af hans Fantasi har bevirket, at han skal betale Erstatning til 13 Mænd, som han har bedraget. Desuden fik han 6 Maaneders Fængsel for forskellige tvivlsomme Foretagender, saasom et Gummipræparat, en Brevklub og en dobbeltvirkende Benzinsparer. Det er 11. Gang, Frandsen bliver straffet.

Demokraten (Århus), 24. maj 1950:
Opfindsom bedrager
Den 49-aarige Jacob Frandsen, Vorup, er blevet idømt 6 maaneders fængsel for forskellige tvivlsomme foretagender, saasom et gummipræparat, en brevklub og en dobbeltvirkende benzinsparer. Det er 11. gang, Frandsen bliver straffet.
Hans opfindsomhed med hensyn til at tage folk ved næsen er næsten grænseløs, og hans virksomhed er denne gang resulteret i fængselsstraffen, og endvidere skal han betale erstatning til 13 mænd, som han har bedraget.

Ved Willys dåb dec. 1927 handelsmedhjælper.
Ved vielsen marts 1928 maskinarbejder.
Ved Ullas dåb maj 1930 mekaniker.
Ved FT-1930 (5. nov.) chauffør.
Ved Ellas dåb april 1931 mekaniker.
Ved Henrys dåb april 1933 mekaniker.
Ved Gudruns dåb sept. 1935 fabrikant.
Ved Bents dåb feb. 1938 mekaniker.
Ved Børges dåb juni 1940/sept. 1941 cykelmekaniker.
Ved Jørgens dåb okt. 1947 cykelmekaniker.

Vidne ved datteren Gudruns vielse i 1954.

Ved sønnen Henrys vielse i 1958 er Jakob Frandsen opført som afdød.

Jakob Frandsen havde et ægteskabsbureau i Århus på sine ældre dage. Den seneste dom, vi har kunnet finde, er i maj 1950, hvor han fik et halvt år. Vi har fundet nedennævnte annonce i Aarhus Amtstidende 10. og 11. april 1951, men understreger, at vi ikke kan vide, om det er Jakob Frandsen, der står bag, da den slags kørte anonymt:

Personlige
1000 Damer søges

Alle Damer mellem 18 og 70 Aar optages gratis som Medlem i Dansk Brevklub. Derfor, føler De Dem ensom og savner en god Ven, evt. Ægteskab, da lad os hjælpe Dem... Skriv da straks til
Dansk Brevklub
Post Box 280 - Aarhus

En anden mulighed:
Viborg Stifts-Tidende, 16. april 1960:
Damer - Damer - Damer

Endnu kan det naas. Damer uanset alder optages gratis i vor brevklub. Vi har massevis af mænd, som søger den eneste ene. Maaske er det Dem. Skriv omgaaende til Amorin-Brevklub, postadresse: postbox 504, Aarhus.

Bopælsliste udarbejdet ud fra kirkebøgerne: Hvorvidt eller hvor længe Jakob Frandsen var til stede på de nævnte adresser, er ubekendt.

1929: Sønder Allé, Vorup
1931: Vennelyst, Kristrup
1933: Langå By, Langå
1935: Vidtskue, Langå By, Langå
1938: Bøsbrovej 32, Vorup
1939: Tårngade 9, Vorup
1941: Mosevej 13, Vorup
1943: Skovgårdsvej 3, Vorup
1945-1952: Skovgårdsvej 6, Vorup (ved Ellas vielse i 1952 Skovgårdsvej 5, Vorup)
1954-1958: Pauline Wormsgade 8, Randers

Seneste adresse: Glarbjergvej 132, Randers.

Død: Side 76. Jakob Frandsen. Handelsmand, Glarbjergvej 132, Randers. Gift med Thora Ferna Bom. Forældre: Mariane Frandsen. Født i Mørke.
Randers Skifteret 11.12.1965. Dødsattest 10.12.1965.

Folkebladet for Randers og Omegn, 16. december 1965:
Vor kære mand, far og svigerfar
Jakob Frandsen
er pludselig død fra os.
Randers, den 10. december 1965.
Ferna Frandsen.
Børnene.
Bisættelsen har fundet sted.

Billede

punkttegn  Om JAKOB:

• FT-1906, 01.02.1906, Lindå Brugsforening, Todbjerg Sogn.

• FT-1911, 01.02.1911, Hornslet, Hornslet Sogn.

• Konfirmation, 11.04.1915, Gjerrild Kirke, Gjerrild Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt.
Side 96. Stokkebro Brugsforening. Moderen ugift Mariane Frandsen, Mørke Sogn.

• FT-1930, 05.11.1930, Vennelystvej, Kristrup Sogn, matr. 15f.
Opslag 159. Husfader. Chauffør. Gift. 2 børn: Willy og Ulla. Bopæl 5. nov. 1929: Vennelystvej.

• FT-1940, 05.11.1940, Mosevej 13, Vorup Sogn, matr. 19ad.
Side 28+29. Husfader. Gift. Mekaniker. Branche: kemiske artikler. 7 børn: Willy, Ulla, Ella, Henry, Gudrun, Bent og Børge.

• Bisat, 15.12.1965, kapellet på Nordre Kirkegård, Randers.

• Urnen nedsat: Nordre Kirkegård, Randers.


Billede

JAKOB blev gift med TORA FERNA BOM, datter af BENDIX BOM og BERGITTE FREDRIKSEN, den 11.03.1928 i Virring Kirke, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. (TORA FERNA BOM blev født den 06.10.1905 i Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, dåb den 26.11.1905 i Virring Kirke, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og døde den 17.04.1992 i Randers, Randers Kommune, Århus Amt.)

punkttegn  Om JAKOB og TORA:



• Bryllup, 11.03.1928, Virring Kirke, Virring.



• Gravsted: Randers Nordre Kirkegård, Randers.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

Opslag 174 viet:
RUBRIK 1:
Ungkarl, Maskinarbejder Jakob Frandsen af Gjerrild By og Sogn, født i Falkjær, Mørke Sogn, 21. April 1901, Søn af ugift Mariane Frandsen af Falkjær.
RUBRIK 2:
Pige, Husassistent Tora Ferna Bom af Langkastrup, Virring Sogn, født samme Sted 6. Oktober 1905, Datter af Husmand Bendix Bom og Hustru Birgitte Frederiksen af Langkastrup.
RUBRIK 3 - Forlovere:
Adam Andersen, Uddeler, Stokkebro Brugsforening.
Bendix Bom, Arbejdsmand, Langkastrup.
RUBRIK 4:
Lysning bestilt 15. Feb. 1928, foretaget 19. Feb. og 20. Feb. 1928.
RUBRIK 5:
Vielsen fundet Sted 11. Marts 1928 i Virring Kirke.
RUBRIK 6:
Vielsen foretaget af Sognepræst Mikkelsen i Kirken.
RUBRIK 7:
Attest fra Sognefogeden i Virring af 6. Feb. 1928.

Social-Demokraten for Randers og Omegn, 3. marts 1928:
Langkastrup:
Bryllup.
Søndag den 11. Marts vies i Virring Kirke Frk. Thora Ferna Bom, D. af Fiskehandler B. B., Langkastrup, til Jakob Frandsen af Gerrild.



Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.05.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com