pil pil pil pil
HOHLMANN, JES
(1826-1863)
DALL, MAREN
(1822-1893)
SCHMIDT, THÖGE OLE
(1811-1894)
BACKMANN, ANNA
(1813-1869)
HOHLMANN, BERTHEL
(1855-1933)
SCHMIDT, ANNA
(1853-1928)

HOHLMANN, Jes
(1883-1935)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. ELBERG, Maria

HOHLMANN, Jes 11

  • Født: 10.12.1883, Genner, Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
  • Dåb: 28.12.1883, i hjemmet
  • Ægteskab (1): ELBERG, Maria den 21.06.1912 i Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
  • Død: 06.12.1935, Åbenrå Sygehus, Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt i en alder af 51 år
  • Begravet: 11.12.1935, Løjt Kirkegård, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 107. Søn af gårdmand Berthel Hohlmann og Anne, f. Schmidt.
Faddere:
1. Thöge Ole Schmidt af Genner.
2. Nis Krag af Genner.
3. Anne Schmidt af Nötrup i Jylland.

Boelsmand på "Sillehole" i Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, som han overtog i 1912 efter sin far. Jes Hohlmann solgte gården i 1928 til Hans Andersen (ikke familie).

Død: Side 114. Jes Hohlmann. Sognerådsformand for Løjt Sogn, f. d. 10.12.1883 i Genner, Ø. Løgum Sogn. Søn af afdøde gårdejer Bertel Hohlmann og hustru Anna Hohlmann, f. Schmidt. Hans enke er: Marie Hohlmann, f. Elberg.

I "Det gamle Løjt" XIV er der på side 149 gengivet en biografi over Jes Hohlmann skrevet af Peter Krag:

"Den 6. december 1935 døde gårdejer og sognerådsformand Jes Hohlmann på Sillehoel i Nørby.

Jes Hohlmann er født den 10. december 1883 i Genner. Faderen ejede samtidig gården Sillehoel i Nørby.

I vinteren 1900-01 var han elev på Hejls Efterskole. Sin værnepligt aftjente han ved 2. Garderregiment i årene fra 1905-07. Nogle år senere tog han på Ryslinge Højskole på Fyn. Det var i vinteren 1911-12. Den følgende sommer blev han den 21. juni gift med Marie Elberg fra Østre Ottesgård i Barsmark. Sammen fik de 6 børn, 4 drenge og 2 piger.

Den 4. august 1914 måtte han igen trække i uniformen ved 1. Garderreserveregiment og kom til at deltage i kampene ved vestfronten og østfronten samt i Galicien. Under krigen pådrog han sig en mavelidelse, som han måtte døje med resten af sit liv.

Ved Genforeningen blev Jes Hohlmann sognefoged, lægdsmand og personregisterfører, ligesom han blev sognevurderingsmand for Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Desuden havde han agenturet for Forsikringsselskabet "Danmark". Jes Hohlmann tilhørte partiet Venstre og blev i 1925 valgt ind i sognerådet, hvis formand han så blev. Tre år senere den 1. januar 1928 fratrådte han hvervet som sognefoged, da han af helbredshensyn ikke kunne bestride begge poster.

En årrække var han ligeledes formand for Foredragsforeningen i Løjt. Endvidere har han indtil 1931 været formand for Venstres partiforening. Efter hvad man har hørt og læst om Jes Hohlmann, var han en respekteret person, som var afholdt i sognet.

Men så i december 1935 blev han syg og døde efter en operation på Åbenrå Sygehus. Jes Hohlmann blev kun 52 år gammel og efterlod hustru og seks børn, hvoraf de to var mindreårige."

Hejmdal, 12. december 1935:

Jes Hohlmanns Jordefærd.

En gribende Sørgehøjtidelighed, da Sognets Førstemand førtes til Graven.

I Gaar, paa den kolde, blæsende Decemberdag, Dagen efter at Sogneraadsformand Jes Hohlmann vilde være fyldt 52 Aar, blev Sognets Førstemand, saaledes som Lærer Rasmussen saa rigtigt kaldte ham ved hans Baare, fulgt til Graven af et Følge saa stort som næppe set i Mands Minde.

Følget samledes henimod Kl. 2 i Jes Hohlmanns Hjem, hvor den hvide Kiste henstod, smykket med et Par enkle Blomsterkors og en enkel Krans. Sørgehøjtideligheden tog sin Begyndelse med, at man sang "Tænk naar engang den Taage er forsvundet", og derefter traadte Lærer Rasmussen frem ved Kisten og holdt en varmtfølt Tale. Han fremhævede den Dygtighed, hvormed Jes Hohlmann gennem 10 Aar havde ledet Sognets Forhold, ligesom han dvælede ved den Afdødes personlige Egenskaber, især den Hjertelighed og Venlighed, der havde præget al hans Færd og bidraget til at gøre ham afholdt af alle, der havde lært ham at kende. I Jes Hohlmann havde Løjt Sogn mistet sin Førstemand.

Overlærer Oluf Hansen, Løjt Kirkeby, som derefter tog Ordet, bragte den danske Skoles Tak for, hvad Jes Hohlmann altid havde været for den og takkede som Ven paa alle de mange Venners Vegne, Hohlmann havde rundt om i Sognets Hjem, for hvad han havde været for dem.

Efter Salmen "Herrens Venner ingensinde" sluttede Lærer Rasmussen med Fadervor, og medens man sang det sidste Vers, bar Medlemmer af Sogneraadet Kisten ud ad Hjemmets Dør. Det store Følge, der ikke nær kunde rummes i Hjemmet, satte sig i Bevægelse mod Kirken. Ved Kirkelaagen modtog Pastor Hansen Sørgetoget, der fyldte den gamle, smukke Kirke til sidste Plads.

Kisten henstilledes i Midtergangen foran Koret, og efter Salmen "Frelseren er mig en Hyrde god" holdt Pastor Hansen en dybtfølt Prædiken ud fra Romerbrevets 8. Kap.: "Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne imod den Herlighed, som skal aabenbares paa os".
Pastor Hansen nævnede, hvorledes vi, naar vi staar overfor Døden, bekender vor Tro. Dermed siger vi, at vi tror paa en, der er stærkere end Døden, den Gud, der oprejste Jesus Kristus fra døde. Det alene er vor Trosgrund, den Grund, vi aldrig maa lade de onde Magter lokke os bort fra. Julenat gjorde Jesus sig til et med den faldne Slægt, altsaa ogsaa med os. For denne Kærligheds Skyld tilbeder vi ham og takker ham.

Nu er Lidelsen, sagde Pastor Hansen henvendt til de Efterladte, ogsaa blevet Jeres Del. Ved dette Dødsfald har et haardt Slag ramt Jer. Den Afdøde var Midtpunktet i Jert Liv. Han betød det samme for Jer som en Søjle for en Slyngplante. Nu er den Søjle brudt, og det maa betyde et Sammenbrud for Jer. Jeg kunde her henvise Jer til alle de gode Minder om den afdøde Ægtefælle og Fader. Det er ogsaa godt, at han efterlader sig et saa godt Minde, som I kan dvæle ved med Glæde og Stolthed. Det vil sikkert gaa saadan, sagde Pastor Hansen, især henvendt til Børnene, at I vil høste, hvad han har saaet. I bør derfor staa i en stor Gæld til Jeres Fader, og nu er det Øjeblik kommet, hvor I kan gøre noget for ham, nemlig ved at være gode mod Jeres moder. Der er dog ikke virkelig Kraft og Trøst i Minderne. De vil være fulde af Smerte. Den virkelige Trøst findes kun i Haabet, som Gud har skænket os i Jesus Kristus. Ved sin Helligaand vil Gud, at I frit kan skue gennem det mørke og svære, ind i Herlighedens Rige.

Mange andre end Familien sørger ved Jes Hohlmanns Baare, hans Venner, Naboer og de mange i Løjt Sogn, som han kom i Forbindelse med. Jeg vil gøre mig til Talsmand for dem alle og sige en Tak for, hvad han har været for Løjt Sogn og for sit Land. Vi vil holde hans Minde i Ære.

Præsten bad sluttelig en Bøn og Fadervor, og efter Salmen "Saa tag mig da ved Haanden" førtes Baaren, fulgt af Følget, til Kirkegaarden, hvor Pastor Hansen forrettede Jordpaakastelsen.

Kreaturhandler Bennedsen, Løjt Kirkeby, takkede paa Familiens Vegne for den store Deltagelse, ligesom han rettede en sidste Tak til Jes Hohlmann for, hvad han havde været for Hustru og Børn.

Derefter samledes en stor Del af Følget i Hjemmet.Ikke alene langs Sørgetogets Vej, men ud over det vidtstrakte Løjt Sogn vajede Dannebrog paa halv, og et Bevis paa, hvor agtet og afholdt Jes Hohlmann har været i vide Kredse, var det Væld af Kranse, hvoriblandt adskillige signerede, der var sendt til Baaren.

Hejmdal, 22. februar 1936:

En Mindesten for afdøde Sogneraadsformand Hohlmann
For 3 Maaneder siden døde Sogneraadsformand Jes Hohlmann.

Der er mange her i Løjt Sogn, der savner Jes Hohlmann. Hver Gang, vi samles til Møder eller til Fest, savner vi hans stoute Skikkelse blandt Deltagerne og - ikke mindst - naar der skal træffes Beslutninger af fælles Interesse for Befolkningen, savnes Jes Hohlmanns kloge og forstaaende Raad.

Alle vi, der har kendt Jes Hohlmann, vil altid mindes ham som den i bedste Forstand gode Borger, der af al sin Evne virkede til sit Sogns Vel.

Det er da ganske naturligt, at der blandt Befolkningen i Løjt Sogn er fremstaaet et Ønske om at rejse Jes Hohlmann et synligt Minde ved at sætte en Sten paa hans Grav.

Samtlige Sogneraadets Medlemmer har taget Initiativet til en Indsamling til en saadan Mindesten. Selve Stenen forefindes, men skal erhverves og tildannes til sit Formaal.

I den Anledning opfordres alle Beboere i Løjt Sogn og andre, som kunde ønske at bidrage til Stenens Rejsning, til at tegne sig for et Bidrag paa Lister, der er fremlagt paa Sogneraadskontoret fra 20. Februar til 20. Marts d.A.

Løjt Sogns Beboere vil sikkert med Glæde yde et Bidrag - stort eller lille - til Hjælp til Rejsning af en Mindesten for vor alt for tidlige afdøde Sogneraadsformand.

Billedkilde: www.hohlmann.dk.

Billede

punkttegn  Om Jes:

• Konfirmation, 26.03.1899, Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt.

• FT-1901, 01.02.1901, Hejls Efterskole, Hejls Sogn, matr. 2b.
Side 215.• Portræt.
Jes Hohlmann i 1. Garderreserveregiment.

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.

• FT-1921, 01.02.1921, "Sillehole", Nørby, Løjt Kirkeby, Løjt Sogn.
Gårdejer.

• FT-1925, 05.11.1925, "Sillehole", Nørby, Løjt Kirkeby, Løjt Sogn.

• FT-1930, 05.11.1930, Løjt Kirkeby, Løjt Sogn.
Sognerådsformand. Gift. 5 hjemmeboende børn, Berthel, Otto, Maren, Anna og Ejnar.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Det officielle navn i dag: Sillehule.• Mindesten: Løjt Kirkegård, Løjt.
Fotograferet 2010.


Billede

Jes blev gift med Maria ELBERG, datter af Marcus Hansen ELBERG og Maren PETERSEN, den 21.06.1912 i Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt. (Maria ELBERG blev født den 28.05.1889 på "Østre Ottesgård", Barsmark, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, dåb den 20.06.1889 i Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, døde den 24.10.1953 på Åbenrå Sygehus, Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt og blev begravet den 28.10.1953 på Løjt Kirkegård, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt.)

punkttegn  Om Jes og Maria:• Børn.
Marcus Elberg, f. 1914
Maren, f. 1920
Berthel, f. 1913
Otto, f. 1918

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Familiebillede: "Sillehole", Løjt Kirkeby, Løjt Sogn.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Sillehole, ca. 1910.

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Sillehole, ca. 1910.

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Familiebillede: "Sillehole", Løjt Kirkeby, Løjt Sogn.
Billedet (udateret - ca. 1920) er fra hohlmann.dk.

Stående fra venstre:
Marcus, Otto, Berthel, Pauline, Maren (med kyse), Maria Elberg, Berthel og Anna Schmidt, to ukendte.
Siddende foran:
Jes Hohlmann, tre ukendte.• Bopæl: "Sillehole", Nørbyvej 88, Løjt Kirkeby, Løjt, matr. 12.
Billedet taget 2010.• Gravsted: Løjt Kirkegård, Løjt.
Fotograferet 2010.


punkttegn  Parnotater:

Opslag 46 viet.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16.06.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com