OLSEN, JENS
(omkr. 1746-1792)
HANSDATTER, MAREN
(omkr. 1743-1817)
JENSEN, RASMUS
(1786-1870)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. PAULSDATTER, ANE MARGRETHE

JENSEN, RASMUS

  • Født: 26.02.1786, Lundeborg, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt
  • Dåb: 26.02.1786, Oure Kirke, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt
  • Ægteskab (1): PAULSDATTER, ANE MARGRETHE den 14.07.1821 i Hesselager Kirke, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt
  • Død: 23.01.1870, Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt i en alder af 83 år
  • Begravet: 31.01.1870, Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt

punkttegn   Et andet navn for RASMUS var LUNDEBORG, RASMUS JENSEN.

Billede

punkttegn  Notater:

Født og døbt: Side 31.
26. februar 1786 døbt Jens Olsens Rasmus.

Ved vielsen ungkarl og selvejergårdmand af Revsøre, 35 år.

Kilde til noterne ved Rasmus Jensen er Knud Erik Langhoffs slægtsbog ajourført i 2006:

Mads Andreasen Lohmann overtog gården i Stenholt, der efter udflytning fik navnet Gl. Ålegård, efter svigerfaderen Peter Bendtsen den 20. juni 1829. Kilde: Knud Erik Langhoff. Fra 1831 var ejeren Rasmus Jensen (slægten Langhoff). Rasmus Jensen udflyttede gården omkring 1833 til den nuværende plads ved Lillebælt.

Rasmus Jensen solgte d. 16. Maj 1833 Kobbel "Spaansager" til Hans Hermansen i Stenderup for 200 Rdlr. Cour. eller 320 Rbd. "Spaansager" var i Kvantitet 5 Tdr. 3 10/16 Skp. og i Bonitet 1 Td. 4 3/16 Skp.

D. 1. August 1833 solgte Rasmus Jensen den saakaldte "Aalryehave" af Bonitet 3 Tdr. 4 10/16 Skp. til Sognefoged Frands Pedersen (gift med Rasmus Jensens søster Maren, red.), Stenderup, for 400 Rdlr. Cour. eller 640 Rbd.

Samtidig solgte Rasmus Jensen "Bollands Enghave" til Jes Jessen Ravn, Stenderup. Købesummen var 200 Rdlr. Cour. eller 320 Rbd. "Bollands Enghave" var i Kvantitet 3 Tdr. 3 14/16 Skp. og i Bonitet 6 15/16 Skp.

D. 25. November 1833 solgte Rasmus Jensen til Nis Knudsen Hyrup (Rasmus Jensens søster Marens svigersøn, red.) i Stenderup en Hustoft og Have samt Byggeplads beliggende i Stenderup By, i Kvantitet stor 3 8/16 Skp. og i Bonitet 2 9/16 Skp. Købesummen var 80 Rdlr. Cour. eller 128 Rbd., og endvidere skulle Køber indrette 2 Fag Aftægtsbolig for Peter Bendtsens Enke i den købte Lade samt overlade hende et Stykke Havejord. (Peter Bendtsen andetsteds i denne slægtstavle).


Rasmus Jensen købte d. 23. April 1833 af Laue Jepsen Beck (med i denne slægtstavle, Laue Jepsen Beck, født 10.2.1797, død 18.1.1838, red.) i Stenderup en paa Stenderup Mark ved Stranden beliggende Kobbel "Gammelaalbo" kaldet, stor i Kvantitet 28 Tdr. 6 11/16 Skp. I Bonitet 10 Tdr. 4 8/16 Skp. samt 3 Fag af den søndre Lade fra den østre Ende for 850 Rdlr. Cour. eller 1360 Rbd.

Skødet for denne Handel lyder som følger:

"Vitterligt giøres herved, at paa underskrevne Dato er ifølge Kongel. Rentekammer Bevilling d. 13. Juli d.A. imellem Laue Jepsen Beck i Stenderup og Sælger paa den ene - og Rasmus Jensen sammesteds som Kjøber paa den anden Side, følgende Contract aftalt, indgaaet og sluttet.

Par. 1.

Forbemeldte Laue Jepsen Beck sælger og afstaar hermed for sig og sine Arvinger, med sin Hustrues Samtykke, en ham tilhørende, paa Stenderup Mark ved Stranden beliggende Kobbel, Gammelaalboe kaldet, 28 Tønder 6 11/16 Skp. og i Bonitet 10 Tønder 4 8/16 Skp., som er hans Andel af Skoven, til ovennævnte Rasmus Jensen og hans Arvinger saaledes, at han bemældte Kobbel samt 3 Fag af den søndre Lade fra østre Ende af, bestaaende af 3 Kobbel og desuden begge Spartræer og 10 Traver Rug, den 1. Maj 1834 maa tage i Besiddelse og Eie og gjøre sig alt dette under alle dertil udi Bye, Skov og Mark henhørende Ret og Rettigheder, saa nyttig og gavnlig, som han finder for godt og tilladeligt være kan, imod at han derfor udreder den stipulerede Kjøbesumma samt Aftægtspræstation, saa og fra Tiltrædelsesdato afregnet, svarer Afgivter og Tyngderne, som ifølge høibemeldte Rentekammer Resolution forfaldsmæssigen efter Sætningsgrundsætningerne skal følge Landet, ligesom han ogsaa havde at forbinde samme uadskillelig med hans eiende Sted, samt i øvrigt at svare alle der til hørende extra og extraordinaire Afgivter med hvad videre deraf svares, ydes og præsteres bør, til hvilken Ende han havde at lade sig som Eier deraf paa alle behørige Steder indskrive.

Par. 2.
For saadan Salg og Afstaaelse forpligter Kjøber Rasmus Jensen sig herved for sig og sine Arvinger, ved Forpantning af alt havendes og bekommendes, bevægeligt og ubevægeligt Gods og Formue, i Særdeleshed det herved aqvirerede Kobbel, nemlig:
a. At betale til Sælger eller hans Arvinger foraccorderede Kjøbepenge summa 850 Rdlr. Cour. eller 1360 Rbd. Sølvmynt, som udbetales den 1. Mai 1834 imod vedbørlig Qvittering. Skulle imod Forhaabning bemeldte Kjøbesummer ikke bliver betalt til bestemt Tid, og desaarsag Sælgeren vorde paaført Omkostninger, da er Kjøberen i saa Fald pligtig til at betale saadanne Omkostninger og i denne Henseende at holde Sælgeren skadesløs.
b. At concurrers forfaldsmæssigt efter boniteret Tøndetal til det efter Sælgerens Contract af 5. August 1829 hans Moder Inger Lenes (Inger Lauesdatter, red.) tilskrevne Aftægt, hvorhos dog bemærkes, at Sælgeren eller hans Efterkommere i Besiddelse leverer første Gang Aftægtskorn og Aftægtsboskabsvarer imod, at disse efter Aftægtstagerindens Død tilfalder Sælger være hans Gaards daværende Besidder, hvorimod Omkostningerne ved Aftægtskorns Omsætning bestrides af Contrahenterne efter Forhold til deres boniteret Tøndetal. Endvidere bemærkes, at saalænge Aftægtstagerinden forbliver hos hendes Søn Laue Jepsen Beck og hans Familie på Mad og Maal, skal Kjøberen eller Efterkommere i Besiddelsen ikke præstere noget af de forbemeldte Aftægtsposter in natura, men i stedet derfor, betale Sælgeren eller Efterkommere aarligt den Summa 142 Cour. eller 22 Rbd. 38 Sk. Sølvmynt, hvoraf Halvparten betales til 1. Mai og den anden Halvpart om Mortensdag aarligt.
c. At præstere præstanda i Overensstemmelse med denne Contracts Par. 1.

Par. 3.
Sælgeren forpligter sig at levere Kjøber ved Kjøbesummens Udbetaling paa det solgte Kobbel cum pert et rerat folim udi Tyrstrup Herreds Skyld- og Panteprotocoll, med Undtagelse af benævnte Præstandum for Aftægten og Bankhæftelsen, hvilken sidste Kjøber overtager uden nogen Godtgjørelse.

Par. 4.
De med denne Contract, samt Stempelpapir dertil forbundne Udgifter og Omkostninger, udredes af Contrahenterne til lige Dele.
Til Stadfæstelse havde Contrahenterne denne Contract under Frasigelse og Begivelse af alle derimod tjenende Indvendinger og Udflugter, velvitterlig egenhændig underskrevt, hvorhos de sømmeligst ombede de Kongelige Officials for Tyrstrup Herred, at underskrive samme med dem til Vitterlighed.

Actum Stenderup den 23. April 1833.
Og expederet i Haderslef udi Tyrstrup Herreds Actuariat, den 28. December 1833.

Laue Jepsen Beck. Rasmus Jensen.

Til Vitterlighed: P. Claus Jensen.
In fidem subscript: Jannum adj."


D. 30. Januar 1836 mageskiftede Rasmus Jensen med Matthias Thrige, Stenderup Østergaard, saaledes at Rasmus Jensen fik en ved Gl. Aalbo beliggende Kobbel paa 1 Td. 3 9/16 Skp., medens Matthias Thrige fik den i Rasmus Jensen Skovkobbel beliggende Landbolsjord paa 1 Td. 14,5/16 Skp. Da Matthias Thrige fik mere end Rasmus Jensen, maatte han betale Rasmus Jensen 125 Rdl.

Rasmus Jensen udstedte d. 15. Juli 1836 en Obligation til Laus Hansen Tønnes (tjenestekarl hos Rasmus Jensen i FT-1840, red.) i Stenderup paa 50 Rdlr. Cour. eller 80 Rbd. Obligationen blev kvitteret d. 19. Juni 1838.

Samme dag udstedte han en obligation paa 300 Rdlr. Cour. eller 480 Rbd. til P. Outzen (tidl. Kongens Hørgård) i Stenderup. Obligationen blev kvitteret d. 13. Maj 1842.

D. 9. April 1838 solgte Rasmus Jensen til Peter Outzen en ved Gammelaalbo beliggende Kobbel på 3 Tdr. 4,5/16 Skp. i Kvantitet og i Bonitet 1 Td. 3 9/16 Skp. Købesummen var 200 Rdlr. Cour. eller 320 Rbd.

D. 30. Juli 1839 udstedte Rasmus Jensen en Obligation til Peter Outzen paa 100 Rdlr. Cour. eller 160 Rbd. Obligationen blev betalt d. 13. Maj 1842.

D. 4. Maj 1840 udstedte han en Obligation til Jep Pagh i Varmark. Denne obligation var ligeledes paa 100 Rdlr. Cour. eller 160 Rbd. og blev betalt d. 10. Maj 1842.

Rasmus Jensen udstedte d. 13. Maj 1842 en Obligation til Degnen Jep Petersens Enke, Inger Cathrine i Stenderup. Obligationen var paa 550 Rdlr. Cour. eller 880 Rbd. Den blev kvitteret d. 14. December 1855.

Ifølge Udstykningsdokument af 26. April 1838 approberet d. 12. Maj s.A. (Ejendomsgaard Nr. 21) udgjorde Ejendommen i Kvantitet 28 Tdr. 6 11/16 Skp. og i Bonitet 10 Tdr. 4 8/16 Skp.

D. 19. November 1846 udstedte Rasmus Jensen en Obligation paa 100 Rdlr. Cour. eller 160 Rbd. til Aftægtsmand Jep Hermansen i Stenderup. Obligationen blev kvitteret d. 26. November 1848.

D. 22. September 1849 udstedte han en Obligation paa 200 Rdlr. Cour. eller 360 Rbd. til Gaardmand Hans Bertelsen Schou i Tved. Obligationen blev kvitteret d. 2. April 1855.


Rasmus Jensen afstod d. 11. December 1855 "Gl. Aalegaard" til sin svigersøn Peter Petersen Lange og datteren Jensine (Rasmusdatter Lundeborg).

Skødet, der er indført i Tyrstrup Herreds Skyld- og Pantebog Pag. 490-493, lyder saaledes:

"Vitterligt gjøres herved, at imellem Gaardmand Rasmus Jensen i "Gammel-Aalbaard" i Stenderup Sogn som Sælger paa den ene, og hans Svigersøn Peter Petersen Lange og Hustru Jensine født Rasmussen sammesteds, som Kjøber paa den anden Side, efterstaaende Kjøbe- og Aftægtscontract er bleven aftalt, oprettet og sluttet.

Par. 1.

Forbemeldte Rasmus Jensen sælger og afstaar herved for sig og sine Arvinger den ham ifølge Contract af 28. Decbr. 1833 tilhørende, paa Stenderup Mark ved Stranden beliggende Eiendomsgaard Nr. 21 indeholdende i Qvantitet 28 Tdr. 6 11/16 Skpr. og i Bonitæt 10 Tdr. 4 8/16 Skpr. med Besætning, Avlsredskaber og Bohave, til ligeledes nævnte hans Svigersøn Peter Petersen Lange og hans Datter Jensine født Rasmussen, saaledes, at de bemeldte Gaard med Tilbehør den 1. Januar næstkommende maae tage i Besiddelse og Eie og gjøre sig sammen under alle dertil hørende Rettigheder for sig og deres Arvinger saa nyttig og gavnlig som de bedst vide og tilladeligt være kan, dog skulle de fra Tiltrædelsen af svare, yde og præstere alt, hvad af Gaarden svares, ydes og præsteres bør, og have de til den Ende paa alle behørige Steder som Eiere at lade sig indskrive.

Par. 2.

For saadant Salg og slig Afstaaelse forpligte sig Kjøberne Peter Petersen Lange og Hustru Jensine Rasmussen for sig og deres Arvinger, under Pantsættelse af alt deres nuværende og tilkommende, bevægelige og ubevægelige Gods og Formue, i særdeleshed den herved erhvervede Eiendom med Inventarium:

1. efter 1/2 Aars Opsigelse fra en af Siderne at betale til Sælgerens øvrige Børn følgende Summer, nemlig:
a. til Sælgers Søn Peter Rasmussen Lundeborg den Sum af 1.450 Rdl.
b. til Sælgers ældste Datter Maren Rasmussen den Sum af 750 Rdl.
c. til Sælgers Datter Sidsel Rasmussen den Sum af 650 Rdl.
d. til Sælgers Datter Inger Rasmussen den Sum af 600 Rdl.
e. til Sælgers Datter Pauline Rasmussen den Sum af 550 Rdl.

2. At give Sælger Rasmus Jensen og Hustru Ane Margrete født Møller saalænge de lever Aftægt:
a. Til Beboelse at opbygge et Huus, som skal være 14 Alen lang og 10 Alen bred og indrettes efter Sælgerens Ønske med Ildsted, Bageovn, Loft og Fjellegulv i Værelserne og vedligeholde samme paa en forsvarlig Maade ud- og indvendig uden nogen som helst Udgivt for Aftægtstagerne.
b. Til Underholdning aarlig: den 1. Janr. 4 Lispund forsvarlig godt saltet og røget Flesk nemlig Skinke, Sidestykke og Baug, den 1. Novbr. 3 Lispund ferskt Kjød nemlig 2 Lispund Oxekjød og 1 Lispund Lammekjød samt 3 Skpr. Salt, den 1. Octbr. 4 Pund god Humle, den 1. Novbr. 3 Tønder Kartofler og 1 Skp. Kogeærter, om Efteraaret: 1 Tønde Æbler, saafremt samme avles i Gaardens Frugthave og 1 1/2 Lispund ferske Aal, den 1. Mai 1 Lispund Hveedemel og den 1. Decbr. 2 Lispund Dito, hvert Fjerdingaar 1 Snees Hønseæg, maanedlig 2 Skpr. godt tørt Rugmel den første Dag i hver Maaned, 1 Skp. Malt, 1/2 Skp. Grubegryn, 1/2 Skp. Boghvedegryn og 12 pund Grubemeel, desuden at lade Aftægtstagerne hvert Aars 1. Mai udtage den næstbedste af Gaardens Køer (efter at Kjøberne i Forvejen have forbeholdt sig den bedste) og malke den saalænge den giver Mælk, og naar denne er seen at tage en anden, efter at Kjøberne igjen forlods have udtaget den bedste for dem selv, endelig udtage Aftægtstagerne af Gaardens Faar et, som med dets Yngel af Gaardens Besidder frit fodres og græsses.
c. Hvert Aars Efteraar 2 Lispund reent skaget Hør.
d. Til Lys og Ildebrændsel hvert Efteraar 1 Lispund Lys og 4 Favne Knippeltræ som frit sauges, kløves og indsættes.
e. Til Kaalhave et Stykke Jord, 24 Alen lang og 12 Alen bred, som forsvarlig indhegnes.
f. I Haandpenge aarlig 20 Rdl., som betales i 2 Terminer, nemlig 1. Mai og 1. Novbr., hver Gang med Halvdelen.
g. At lade dem udtage af Gaarden de fornødne Boskaber til afbenyttelse paa Aftægtet, samt indrømme dem fri ubehindret Brug af Gaardens Brønd, saa og endelig at give dem fri Befordring 4 Gange aarligt, hvorhen de ønsker frem og tilbage, dog ikke længere end 2 Miil fra By.
h. I Sygdoms- og Alderdomstilfælde at passe og pleie dem, samt holde dem med forsvarlig Reenlighed, og naar de ved Døden afgaar, at lade dem christhæderlig og sognsbrugelig begrave. Naar den ene af Aftægtstagerne afgaar ved Døden, bortfalder Halvdelen af Aftægten, med Undtagelse af Aftægtshuset, Kaalhaugen, Ildebrændsel, Lys, Malkekoen og Faaret, hvilke Dele til fulde leveres indtil den Længstlevendes Død. Efter begge Aftægtstagernes Død falder hele Aftægtet selvfølgelig tilbage til Gaarden.

3. At give Aftægtstagernes ældste Datter Maren Rasmussen fri Beboelse i Aftægtshuset hos hendes Forældre, hvorimod hun da har at passe og pleje de Gamle, og efter disses Død i Gaarden at indrette hende en passende Leilighed med Ildsted, saaledes som hun efter Billighed kan forlange det, og maa hun beholde denne Leilighed saalænge, hun ønsker det.

Par. 3.

Kjøberne bevilge denne Contracts Protocollation paa den erhvervede Gaards Folium i Skyld- og Panteprotocollen, selv i deres Fraværelse med Hensyn til alle i den foregaaende Paragraf overtagne Forpligtelser.

Par. 4.
Alle med denne Contracts Oprettelse forbundne Omkostninger udredes af Kjøber alene. Til Stadfæstelse have Contrahenterne denne Contract uden Frasigelse af alle herimod optænkelige Indvendinger og Udflugter velvitterlig egenhændig underskreven.

Skeet i Stenderup, d. 11. Decbr. 1855 og expederet samt underskreven i det Kongel. Actuariat for Tyrstrup Herred ved Haderslev d. 15. Decbr. 1855.
Rasmus Jensen. P. Petersen Lange.
Til Vitterlighed Alexander Heide.
Underskrifternes Rigtighed bekræftes: H. B. Carstens."


Død: Side 160. Rasmus Jensen, gift. Aftægtsmand, tidligere gårdejer i Gammel Ålbo, født af forældrene skipper Jens Rasmussen og hustru Maren Olsen i Lundeborg i Fyn. 84 år. Døde af udtæring. Ligprædiken og kirkens lys.

Billede

punkttegn  Om RASMUS

• FT-1787, 01.02.1787, Strandhuse, Lundeborg, Oure Sogn.

• FT-1835, 01.02.1835, Sønder Stenderup Sogn, Stenderup udflyttere, gårdsted. Gårdmand. Gift, 5 børn, Maren, Sidsel, Inger, Pauline og Jensine.

• FT-1840, 01.02.1840, Sønder Stenderup Sogn, udflyttergård 161. Gårdmand. Gift. 6 børn, Maren, Sidsel, Inger, Pauline, Jensine og Jens Peter.

• FT-1845, 01.02.1845, Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, gårdsted. Gårdmand. Gift. 5 hjemmeboende børn, Maren, Inger, Pauline, Jensine og Jens Peter.

• FT-1855, 01.02.1855, Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, gård. Husfader og gårdejer. Gift. 3 hjemmeboende børn, Maren, Inger og Pauline.

• FT-1860, 01.02.1860, Stenderup By, Sønder Stenderup Sogn, gård. Gift. På aftægt hos datteren Jensine og hendes familie.

• Beliggenhed: Stenholtgade 31 (matr. 111b) og Stenholtgade 33 (matr. 111a).
Opført 1767 som én ejendom, matr. 111. Senere ændret til to boliger.


Billede

RASMUS blev gift med ANE MARGRETHE PAULSDATTER, datter af PAUL MØLLER og SIDSEL JØRGENSDATTER, den 14.07.1821 i Hesselager Kirke, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. (ANE MARGRETHE PAULSDATTER blev født den 09.12.1798 i Revsøre, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, døde den 07.11.1885 i "Gl. Ålbo Kro", Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt og blev begravet den 13.11.1885 på Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Viet: Side 92.
Forlovere: Christen Frandsen og Paul Møller.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.09.2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com