HANSEN, NIELS
(1793-1849)
HANSDATTER, JOHANNE ALBERTINE
(1791-1868)

NIELSEN, HANS
(1820-1881)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. FREDERICHSDATTER, DORTHEA

NIELSEN, HANS

  • Født: 18.02.1820, Kongskov, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Dåb: 19.02.1820, i hjemmet
  • Ægteskab (1): FREDERICHSDATTER, DORTHEA den 02.10.1847 i Balslev Kirke, Balslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Død: 01.07.1881, Hindsgavl, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt i en alder af 61 år
  • Begravet: 06.07.1881, Middelfart Kirkegård, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 22. Faderen tjener hos ? v. Scheel på Billeshave.
Frembåren af pigen Karen Hansdatter.
Vidner:
Husmand Hans Gyhes, Strib.
Husmand Peder Christensen, Strib.
Ungkarl Hans Hansen, Køng.

Billedkilde: Knud Erik Langhoff

Hans Nielsen var fisker og handelsmand ved Hindsgavl Bro.

Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 13. oktober 1862:

I nærværende Blads Nr. 174 berettede vi om en i Aaret 1858 i Australien druknet dansk Sømand, som der havde efterladt en lille Capital, der endnu henstod uhævet, da man var uvidende om den Afdødes Arvinger. Af "Middelfart Avis" erfares nu, at en Broder til den afdøde Sømand er Fisker og boer ved Hindsgavl Bro; hans Navn er Hans Nielsen.

Dannevirke, 18. august 1871:
I Middelfart holdtes i Følge Byens Avis i Søndags en Kapseilads, hvori 15 Fartøier deltoge. Den Afstand, der skulde gjennemseiles, var omtrent 3 Mil. Præmier tilkjendtes (uddrag) i 3. Løb Baaden "Aalekrogen" af Hindsgavl (Fisker Hans Nielsen) og i 4. Løb mindre Baade "Emilie" (Skovrider Hvalsø), der hurtigst af alle Fartøier tilbagelagde Afstanden, nemlig i 2 Timer 22 1/2 M., "Lovise" af Hindsgavl (Fisker Hans Nielsen) og Middelfart Toldjolle - Samme Dag var der en Præmiesvømning saavel for Voksne som for Børn, ved hvilken forskjellige Præmier uddeltes.

Fyens Stiftstidende, 15. november 1872:
Om Stormen og Højvandet
i Onsdags hedder det endvidere i "Middelfart Avis" for idag: Langs Kysten ud til Kongebroen har Søen revet ikke saa faa Træer omkuld, og i de to nærmest Kongebroen liggende Huse stod Vandet op i Stuerne. Selve Kongebrohavnen har ikke lidt synderlig Skade, derimod er der langs Strandvejen vest for Kongebroen skyllet en del Ler og Grus ned over Vejen. "Gammel Slotsbanke" havde under Orkanen sin gamle Beliggenhed; Borgen manglede paa dens Top, men den var - som i gamle Dage - helt omgivet med Vand. - En Skibsmast m.m. ligger opdrevet i Hindsgavls Have, men værst paa denne Side af Kysten har Søen været hos Fisker Hans Nielsen ved Hindsgavls Bro. Vandet stod her halvanden Alen højt i Værelserne og har paa flere Steder gjennembrudt Murene, ligesom Meubler og Klæder ere ødelagte. Mandens syge Familie var bragt op i et Værelse paa Loftet, men da hele Huset tilsidst var omflydt med vand, bleve de to syge Mennesker bragte i en Baad, som sejlede hen til Loftslugen. De førtes op til Hovedgaarden, hvor de endnu befinde sig. Husets Indre er saa godt som ødelagt. Ved Hindsgavls Gaard ere to store Træer omblæste, og nede ved Kysten mod Odden har Vandet løsrevet mange Træer. Kilden ved Grøndal er dækket af Grus og Tang, og den ved Odden boende Mand fik hele sin Brønd fyldt paa samme Maade; ogsaa han har lidt Tab ved Højvandet. Rundtom paa Fænøs Kyster ere flere Træer omstyrtede, og ved Espenhoved ere flere af de smukke Bøge skredne ned i Strandkanten, medens endnu flere staae med blottede Rødder. Engen nordvest for Espenhoved er fyldt med Søvand, og indenfor paa det tørre Land ligger et Dæksfartøj, som Søen har kastet derop. Den store Landgangsbro, som i Krigsaaret blev bygget på Fænø, har taget megen Skade. - Fisker Rasmus Andersens Hus paa Fønsskov skal være bleven helt oprevet af Storm og Vand; Søen har ført en Del deraf, heriblandt hans Seng, over til Fænø, hvor det er skyllet op i Hr. Rædsøes Eng. Ogsaa ved Stenderup Strand skal et Par Huse være helt ødelagte.

Middelfart Avis, 7. juli 1873:
I Lørdags afholdt "Middelfart forenede Skydeselskab" sin aarlige Fugleskydning, der ikke var begunstiget af det bedste Veir. Tidlig om Morgenen drog Skytterne med Musik og Faner til Skydepladsen ved Kongebroen, og omtr. Kl. 11 samledes en Del af Selskabets Medlemmer om de velbesatte Frokostborde i Teltet. Der herskede en smuk, selskabelig Tone, og der holdtes flere alvorlige og skjæmtende Skaaltaler. Om Aftenen samledes en Del af Selskabets Medlemmer med deres Damer til en livlig "Svingom" paa den i Kongebroskoven udlagte Salon. - Gevinsterne faldt saaledes:
Uddrag:
4de Gevinst, 1 Sølv-Ragoutske (Halen): Fisker Hans Nielsen ved Hindsgavl ved Uhrmager Roys Skud.

Middelfart Avis, 2. juli 1881:
Igaar Morges døde efter kun faa Dages Sygdom i en Alder af omtr. 60 Aar Fisker Hans Nielsen ved Hindsgavl, en stille, flittig og agtet Mand, der var kjendt af Mange, ogsaa udenfor sin nærmeste Kreds.

Middelfart Avis, 4. juli 1881:
Bekjendtgjørelser.

Dags Morgen er vor elskede Fader, Fisker Hans Nielsen af Hindsgavl, hensovet ved en mild og stille Død.
Hindsgavl, den 1ste Juli 1881
Hans efterladte Børn
Begravelsen er bestemt til Onsdag Middag Kl. 12 fra Kapellet.

Middelfart Avis, 19. juli 1881:
Fiskekvaser tilsalgs.

Efternævnte Fiskekvaser, tilhørende Fisker ved Hindsgavl Hans Nielsens Dødsbo, nemlig:
Drivkvasen "Havgassen", 4-5 Tons drægtig,
Halvparten af Fiskekvasen "Havlitten", omtr. 13 Tons drægtig, og
Fjerdeparten af Fiskekvasen "Marie", omtr. 19 Tons drægtig,
kunne i Løbet af 14 Dage kjøbes billigt underhaanden ved Henvendelse til
Fuldmægtig Nielsen i Middelfart.

Død: Side 81. Hans Nielsen. Fisker ved Hindsgavl, enkemand. 61 år. Tarmbristning.

Hindsgavl Bro
af Middelfart Museum
Ved Hindsgavl Bro opstod i 1700- og 1800-tallet en klynge af arbejderhuse. Hindsgavl har altid haft en ladebro, og senest da godset i 1763 købte øen Fænø, blev det første hus bygget. Det var det karakteristiske Materialehus, der husede godsets fisker, og derfor blev kaldt Fiskerhuset. Middelfart Kommune overtog området i 1921 sammen med det meste af Hindsgavlhalvøen. Husene blev fortsat lejet ud, indtil man i 1990'erne begyndte at sælge dem til privateje.

Vends Herreds Udgiverselskab
Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn, 2014:

Ålefisker under Stamhuset Hindsgavl
Et bidrag til fiskeriets socialhistorie
Af Thorsten Kristian Fükking

Af ovennævnte fyldige artikel omhandlende ålefiskeri ved Hindsgavl tillader vi os at bringe uddrag omhandlende webmasterens tipoldefar, Hans Nielsen:

"Ålefiskeri
De historiske kilder meddeler, at Stamhuset Hindsgavl i 1850 ansætter egen ålefisker, der ifølge kontrakten ... skulle bestyre og drive ålefiskeriet for Stamhuset Hindsgavl. Denne første ålefisker var Hans Nielsen, født 1820.

Hans Nielsen døde i 1881 ved Hindsgavl Bro i et hus, hvis ældste dele var blevet opført af Hindsgavls ejer sandsynligvis allerede i midten af 1700-tallet. Huset var oprindeligt blevet anvendt til at opbevare materiale, som blev brugt i forbindelse med en ladebro, der formentlig blev anlagt på samme tid ved Fænøsund. Huset kaldes derfor også Materialehuset. Omkring 1850 må stamhusets besidder dog have truffet den beslutning, at huset fremover skulle benyttes af Hindsgavls ålefisker, hvorefter selve huset blev ombygget.

Hans Nielsen efterfulgtes af Jørgen Guldbrandt Jørgensen, sen., født 1847. Han havde arbejdet som fiskerkarl under Hans Nielsen i nogle år før. Sent i 1881 eller i begyndelsen af 1882 flyttede Jørgensen ned til Hindsgavls fiskerhus og blev stamhusets ålefisker efter Hans Nielsen."

BBR-registret (2020):

Hindsgavl Bro 1, matr. 1uo, privatejet fra 1995, bygget omkr. 1763.
("Fiskerhuset")
FT-1901: Fisker Guldbrandt Jørgensen
Huset tidligere kaldet Materialehuset.

Hindsgavl Bro 2, matr. 1a, Middelfart Kommune.
("Kuskehuset" i h.t. samtale med beboeren, 2020)
FT-1901: Sømand og fyrbøder Mads L. Madsen

Hindsgavl Bro 4, matr. 1a, Middelfart Kommune.
("Væverhuset" i h.t. samtale med beboeren i nr. 2, 2020)
FT-1901: Linnedvæver Christen Andersen
Huset tidligere kaldet Benhuset.

Hindsgavl Bro 10, matr. 1ur, ubebygget.
("Ladefogedhuset" i h.t. samtale med beboeren i nr. 2, 2020)
FT-1901: 2 daglejerfamilier

Billede

punkttegn  Om HANS:

• Fremstillet, 07.05.1820, Vejlby Kirke, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt.

• FT-1834, 01.02.1834, Røjle Skov, Vejlby Sogn, hus. Hjemmeboende.

• Konfirmation, 06.04.1834, Vejlby Kirke, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Side 22.

• FT-1840, 01.02.1840, Røjle Skov, Vejlby Sogn, hus. Hjemmeboende.

• FT-1845, 01.02.1845, "Færgegården", Strib, Vejlby Sogn. Tjenestekarl.

• FT-1855, 01.02.1855, Middelfart Landsogn, et hus. Side 3. Fisker. Gift. 3 børn: Johanne (Hanne), Marie og Niels.

• FT-1860, 01.02.1860, Hindsgavl, Middelfart Landsogn, hus. Side 5. Husfader og fisker. Gift. 4 børn: Johanne Sophie, Marie Kathrine, Niels Frederik og Nielsine Louise. 1 tjenestepige.

• FT-1870, 01.02.1870, Hindsgavl, Middelfart Landsogn, Materialehuset. Side 7. Husfader og fisker. Gift. 3 hjemmeboende børn: Johanne Sophie, Niels Frederik (syg fra sit 5. år) og Nielsine Louise.

• FT-1880, 01.02.1880, Hindsgavl, Middelfart Landdistrikt, Materialehuset. Side 4. Enkemand. Husfader og fisker. 2 børn: Niels Frederik (idiot) og Nielsine Louise.• Beliggenhed, omkr. 1890, "Fiskerhuset", Hindsgavl Bro 1, Hindsgavl, Middelfart Jorder, matr. 1uo.
Billedkilde:
Årbog 2014 for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab.
Ålefisker under Stamhuset Hindsgavl, et bidrag til fiskeriets socialhistorie
Af Thorsten Kristian Fükking.• Beliggenhed, omkr. 1920, "Fiskerhuset", Hindsgavl Bro 1, Hindsgavl, Middelfart Jorder, matr. 1uo.
Billedkilde: arkiv.dk
Fotograf: J. G. Kreutzers Papirfor.
Periode: 1890-1920.
Opført ca. 1763.• Beliggenhed, 2020, "Fiskerhuset", Hindsgavl Bro.
Billedet er taget sommeren 2020.
Bagved ligger det tidligere Materialehus.• Beliggenhed, 2020, "Fiskerhuset", Hindsgavl Bro.
Billedet er taget sommeren 2020. I 1900-tallet er der lavet ombygning af ejendommen.• Beliggenhed, 2020, "Fiskerhuset", Hindsgavl Bro.
Billedet er taget sommeren 2020.


Billede

HANS blev gift med DORTHEA FREDERICHSDATTER, datter af FRIDERICH MICHELSEN og BIRTE CATRINE RASMUSDATTER, den 02.10.1847 i Balslev Kirke, Balslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt. (DORTHEA FREDERICHSDATTER blev født den 01.11.1814 i Mosegård, Balslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt, dåb den 18.12.1814 i Balslev Kirke, Balslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt, døde den 17.05.1874 ved Hindsgavl, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt og blev begravet den 21.05.1874 på Middelfart Kirkegård, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt.)

punkttegn  Om HANS og DORTHEA:

• Sølvbryllup, 02.10.1872, Hindsgavl, Middelfart.
Middelfart Avis, 4. oktober 1872:

Sølvbryllup feiredes den 2den Oktober af Fisker Hans Nielsen og Hustru ved Hindsgavl.


punkttegn  Parnotater:

Opslag 104 viet.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.05.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com