HANSEN, NIELS
(1793-1849)
HANSDATTER, JOHANNE ALBERTINE
(1791-1868)
MICHELSEN, FRIDERICH
(1775-1847)
RASMUSDATTER, BIRTE CATRINE
(1778-1844)
NIELSEN, HANS
(1820-1881)
FREDERICHSDATTER, DORTHEA
(1814-1874)

HANSEN, NIELSINE LOUISE
(1856-1933)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. LANGHOF, RUDOLF VIGOR HARALD THORVALD LOUIS PETERSEN

HANSEN, NIELSINE LOUISE

  • Født: 15.08.1856, Hindsgavlbro, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Dåb: 09.11.1856, Middelfart Kirke, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Ægteskab (1): LANGHOF, RUDOLF VIGOR HARALD THORVALD LOUIS PETERSEN den 14.04.1882 i Fredericia Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt
  • Død: 26.06.1933, Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt i en alder af 76 år
  • Begravet: 01.07.1933, Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt

punkttegn   Et andet navn for NIELSINE var HANSEN, LOUISE.

Billede

punkttegn  Notater:

Opslag 126 født.

Ved vielsen 14. april 1882 er Nielsine jomfru af Fredericia, 25 2/3 år. Den juni 9. juni 1882 blev sønnen Peter Langhoff født.

Nielsine Louise Hansen kom til Sønder Stenderup i 1882 fra Middelfart (oplyst ved FT-1901).

Ved FT-1921 er årstallet 1881 for ankomst til sognet.

Efter ægtefællens død i 1905 blev Nielsine Louise ejer af Gl. Ålegård indtil 1913, hvor sønnen Hans Nielsen Langhoff overtog gården.

Derefter kroejerske Gl. Ålbo Kro. Kroens adresse var Gl. Ålbovej 26, matr. 40d. Kroen bygget 1838. (Solgt 14. maj 2009).


Den 11. januar 1913 blev følgende købekontrakt oprettet (kilde Knud Erik Langhoff):

"
Underskrevne Enkefru Nielsine Louise Langhoff, født Hansen, af Sdr. Stenderup, sælger den mig efter Skifteudskrift tinglæste 21. Marts 1907 tilhørende Ejendom, Matr. Nr. 40a af Sdr. Stenderup af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb., hvilken Ejendom tilligemed herpaa staaende Bygninger med disses mur- og naglefaste Tilbehør, herunder indbefattet Komfur, Kakkelovn og indmuret Kedel, samt Avl og Afgrøder, Fourage og Gødning, Avls- og Mejeriredskaber, Køber tager i Besiddelse nu straks i Dag, og betaler han fra 1. Januar d.A. alle heraf gaaende Skatter og Afgifter.

Alt fra Dato staar Bygningerne for Købers Regning og Risiko saaledes, at han i Tilfælde af Ildsvaade hæver Assurancegodtgørelse efter de lovbestemte Regler til anordningsmæssig Anvendelse.

Med Hensyn til at Sælgerinden er Parthaver i Sdr. Stenderup Mejeri og Kolding Andelssvineslagteri, da indtræder Køberen fra Dato i Sælgerindens Rettigheder og Forpligtelser over for disse Foretagender saaledes, at Sælgerinden erholder Betalingen for leverede Ydelser til Dato, men enhver senere Udbetaling, hvad enten det er Overskud, Andel eller hvad som helst, tilkommer Køberen.

Købesummen er bestemt til 32.000 Kr., er To og Tredive Tusinder Kroner, og denne Købesum berigtiges saaledes:

1. Køber overtager uden Ansvar for Sælgerinden denne i Ejendommen indestaaende Gæld til Den Vest- og Sønderjydske Kreditforening, at forrente og afdrage med de statusmæssige Forpligtelser fra 11. December f.A. til Beløb Kr. 25.000, der skyldes ifølge Obligation af 14/6 1910, tinglæst d. 27. s.M saaledes, at der sker Afbetaling og Anparten i Reserve- og Administrationsfonden kommer Køberen til Gode.

2. Restkøbesum Kr. 7.000 berigtiges i Juni Termin d.A. ved kontant Betaling eller ved Udstedelse af Panteobligation for Beløbet med Pant næstefter Kreditforeningslaanet. Beløbet forrentes med 4 1/2 p.a. fra Dato til Betaling sker. I alt Kr. 32.000.

Naar Købesummen berigtiges i Juni Termin d.A., skal Handelen fuldbyrdes ved Skøde, og Sælgerinden er pligtig til at hjemle Køberen den solgte Ejendom efter Loven med frit og ubehæftet Skøde med Undtagelse af den overtagne Kreditforeningsgæld.

Omkostningerne betales af Køberen alene.

Dette til Bekræftelse med vore Underskrifter i tvende Vidners Overværelse.

Sdr. Stenderup, d. 11. Januar 1913
Som Køber: Hans Langhoff
Som Sælgerinde: Louise Langhoff

Til Vitterlighed: Edv. Sørensen og P. Straarup"


Den 8. juli 1913 blev skødet oprettet og lyder som følger (kilde Knud Erik Langhoff):

"Undertegnede Enkefru Nielsine Louise Langhoff, født Hansen, af Sdr. Stenderup, tilstaar herved i Henhold til Købekontrakt af 11. Januar d.A., stemplet til Taxt 290 Kr. 60 Øre, at have solgt, ligesom jeg skøder og overdrager til min Søn Hans Langhoff, sammesteds, den mig ifølge Adkomst, tinglæste d. 21. Marts 1907, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 40a af Sdr. Stenderup af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb. med paastaaende Bygninger med mur- og naglefast Tilbehør og i øvrigt med Tilhørende som nærmere angivet i Købekontrakten.

Det solgte er for længst tiltraadt af Køberen, for hvis Regning og Risiko det staar i enhver Henseende, mod at han oppebærer Assurancesummen til anordningsmæssig Anvendelse, ligesom han fra 1. Januar d.A. og fremtidig svarer alle af Ejendommen gaaende Skatter og Afgifter.

Og da Køberen har berigtiget den akkorderede Købesum 32.000 Kr. skriver To og Tredive Tusinder Kroner, dels ved at han overtager, tilsvarende og fra 11. December f.A. forrenter den i Ejendommen indestaaende Gæld til den Vest- og Sønderjydske Kreditforening ifølge Obligation af d. 14. Juni 1910 tinglæst d. 27. s.M. stor 25.000 Kr., hvilken Gæld er forbundet med statusmæssige Forpligtelser og solidarisk Ansvar, og hvorved bemærkes, at de skete Afdrag og Reservefondsandelen kommer Køberen til Gode, dels ved Udstedelse af Obligation for Resten 7.000 Kr., tilsammen 32.000 Kr., så skøder og endelig overdrager jeg herved til Køberen, den foran nærmere betegnede Ejendom, der derfor herefter skal tilhøre ham med de samme Rettigheder, Byrder og Pligter, hvormed jeg selv har ejet samme under Hjemmelsansvar efter Loven.

Omkostningerne ved Handelen bæres af Køberen alene.

I øvrigt henviser vi til Købekontraktens Bestemmelser.

Sdr. Stenderup, den 8. Juni 1913
Som Sælgerinde: Louise Langhoff
Som Køber: Hans Langhoff"


Efter Nielsine Louises død overtog sønnen Hans Nielsen Langhoff en parcel, matr.nr. 40d (Gl. Ålbo Kro). Arveudlægsskødet lyder som følger (kilde Knud Erik Langhoff):

"
I Henhold til Vedtagelse paa Skifte efter den under 26. Juni 1933 afdøde Enke Louise Nielsine Langhoff, født Hansen, af Sdr. Stenderup, og tidligere afdøde Ægtefælle Gaardejer Rudolf Langhoff, efter hvem hun sad i uskiftet Bo, skøder og arveudlægger undertegnede Skifteforvalter herved i Embedes Medfør til Afdødes Søn Gaardejer Hans Langhoff af Sdr. Stenderup, den Boet tilhørende Ejendom, skyldsat under Matr. Nr. 40d af Sdr. Stenderup for Hartkorn 0 Td. 3 Skp. 1 Fjdk. 1 3/4 Alb. Med Ejendommen følger Bygninger og disses mur- og naglefaste Tilbehør, og den overtages samtidig hermed af Erhververen, som fremtidig udreder de Skatter og andre Afgifter, der opkræves på Ejendommen.

Ejendommens Værdi er paa Skiftet ansat til 6.000 Kr., hvilket Beløb er berigtiget dels derved, at Erhververen overtager og fra 11. f.M. forrenter med over 4% den paa Ejendommen hæftende Gæld til Sdr. Bjert og Vejstrup Sognes Sparekasse, stor 4.180 Kr., som henstaar uudslettet i Pantebogen for 4.400 Kr., dels ved kontant Betaling og dels ved Likvidation i Erhververens Arv i Boet.

Vanhjemmelsansvar er Skifteretten uvedkommende.

Nærværende Skøde stemples efter Skyldværdien 7.000 Kr. med fradrag af Gæld 4.180 Kr., altsaa af 2.820 Kr.

Efter 11. Klasses Takst med 5 Kr. 70 Øre.
Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
Skifteretten for Retskreds Nr. 45 Kolding m.v.
Den 11. Januar 1934
Ewald"


Opslag 219 død. Aftægtskone, enke efter gårdejer af Gl. Ålbo Rudolf Vigor Harald Thorvald Louis Petersen Langhof, som døde der den 5. april 1905. Datter af fisker af Hindsgavl Hans Nielsen og hustru Dorthea, født der 15. august 1856.

Billedkilde: Knud Erik Langhoff

Billede

punkttegn  Om :

• FT-1860, 01.02.1860, Hindsgavl, Middelfart Landsogn, hus.
4 år, tre ældre søskende.

• FT-1860, 01.02.1860, Røjle Tårup, Røjle Skov, Vejlby Sogn, gård.
Plejebarn hos onklen Niels Nielsen.

• FT-1870, 01.02.1870, Hindsgavl, Middelfart Landsogn, Materialehuset.

• Konfirmation, 16.04.1871, Middelfart Kirke, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt.
Side 170. Hindsgavl.

• FT-1880, 01.02.1880, Hindsgavl, Middelfart Landdistrikt, Materialehuset.
Ugift. Bor sammen med sin far og en bror.

• FT-1890, 01.02.1890, "Gl. Ålegård", Sønder Stenderup Sogn.
Gift. 4 børn.

• FT-1901, 01.02.1901, "Gl. Ålegård", Sønder Stenderup Sogn, matr. 40a.
Side 614+615. Husbestyrerinde, men anført som værende gift i 1882. 3 hjemmeboende børn (Peter, Jensine og Hans).

• FT-1906, 01.02.1906, "Gl. Ålegård", Sønder Stenderup Sogn, matr. 40.
Side 89. Enke. Husmoder. 2 hjemmeboende børn (Jensine og Hans).

• FT-1911, 01.02.1911, Sønder Stenderup Sogn.
Side 68. Enke. Husmoder. Sønnen Hans er husfader.

• FT-1916, 01.02.1916, "Gl. Ålbo Kro", Sønder Stenderup Sogn, matr. 40d.
Enke. På kroen sammen med en tjenestepige Karoline Nielsen Hede.

• FT-1921, 01.02.1921, "Gl. Ålbo Kro", Sønder Stenderup Sogn.
Side 95. Enke. På kroen sammen med en tjenestepige Karoline Hede. Kom til Sønder Stenderup Sogn i 1881.

• FT-1925, 05.11.1925, "Gl. Ålbo Kro", Sønder Stenderup Sogn, matr. 40d.
Side 96. Kroejerske. Opført som ugift.

• FT-1930, 05.11.1930, Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, matr. 40d.
Side 82. Enke. Fraværende: i København.

• Bopæl: "Gl. Ålegård", Gl. Ålbovej 31, Sønder Stenderup, matr. 40a.


Billede

NIELSINE blev gift med RUDOLF VIGOR HARALD THORVALD LOUIS PETERSEN LANGHOF, søn af PEDER PEDERSEN og JENSINE RASMUSDATTER LUNDEBORG, den 14.04.1882 i Fredericia Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt. (RUDOLF VIGOR HARALD THORVALD LOUIS PETERSEN LANGHOF blev født den 02.08.1855 på "Sølyst", Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, dåb den 28.09.1855 i Sønder Stenderup Kirke, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, døde den 05.04.1905 på "Gl. Ålegård", Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt og blev begravet den 10.04.1905 på Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.)

punkttegn  Om RUDOLF og NIELSINE:• Billede fra Sdr. Stenderup, 1906, "Gl. Ålegård", Sønder Stenderup.
Billedkilde: Sister Maria Columba, 2021.
"Langhoffs Mark".

Fotograf (med al sandsynlighed): Emma Eleonora Schmidt fra Stenholt 14.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

Viet: Side 75. Kongebrev af 11. april 1882 forevist.
Forlovere:
Skipper Christiansen af Hagenør.
Detaillist T. H. Kragh af Middelfart.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16.06.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com